Za toč­no go­di­nu da­na Ra­doz­na­lost se spu­šta na Mars

Cu­ri­osity će is­tra­ži­va­ti ima li u kra­te­ru Ga­le uvje­ta za ži­vot

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (M. Še­rić)

Za toč­no go­di­nu da­na, u ko­lo­vo­zu 2012. go­di­ne, na po­vr­ši­nu Mar­sa spus­tit će se Ra­doz­na­lost, mar­sov­sko vo­zi­lo te­ško to­nu i ve­li­ko po­put auto­mo­bi­la. Toč­ni­je, spus­tit će se u di­vov­ski, oko 150 ki­lo­me­ta­ra ši­ro­ki kra­ter Ga­le, a glav­ni za­da­tak bit će mu tra­ga­nje za ne­kim tva­ri­ma ko­je bi mo­gle bi­ti pod­lo­ga za na­se­lja­va­nje mi­kro­ba. U NASA-i ka­žu da ovo vo­zi­lo ni­je na­prav­lje­no da tra­ga za kon­kret­nim tra­go­vi­ma pos­to­ja­nja ži­vo­ta na Mar­su, od­nos­no za fo­si­li­ma. Ra­doz­na­lost ( na en­gle­skom Cu­ri­osity) bit će pr­vi dio znans­tve­ne opre­me u sklo­pu misije Mar­sov­skog znans­tve­nog la­bo­ra­to­ri­ja. Ra­doz­na­lost će uzi­ma­ti uzor­ke iz vi­še slo­je­va sti­je­na u kra­te­ru ko­ji se na­la­zi na vr­hu pet ki­lo­me­ta­ra vi­so­ke pla­ni­ne. Kra­ter Ga­le ina­če je poz­nat po to­me što sa­dr­ži gli­nu i sum­po­ro­ve spo­je­ve ko­ji se for­mi­ra­ju u te­ku­ćoj vo­di, što je in­di­ci­ja da bi upra­vo taj kra­ter mo­gao bi­ti mjes­to na ko­je bi se mo­gla na­se­li­ti ži­va bi­ća. Us­to, ovaj po­kret­ni la­bo­ra­to­rij tra­gat će i za ug­lji­ko­vim spo­je­vi­ma, nuž­ni­ma za op­s­ta­nak ži­vih bi­ća. Ako Ra­doz­na­lost pro­na­đe or­gan­ske spo­je­ve, ka­že tim znans­tve­ni­ka ko­je je oku­pi­la NASA, to ne­će zna­či­ti da na Mar­su pos­to­ji ži­vot jer svi or­gan­ski spo­je­vi ni­su bi­olo­škog po­dri­je­tla. Na­gla­ša­va­ju da bi po­na­la­zak tak­vih spo­je­va na Mar­su otvo­rio no­vi krug ras­pra­va o to­me je li na Mar­su mo­guć ži­vot i u ko­jem obli­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.