Re­vi­ja zna­čaj­ni­jih nas­lo­va u ki­nu Cen­tra Kap­tol

Od 1. ko­lo­vo­za i Za­grep­ča­ni mo­gu po­gle­da­ti no­ve nas­lo­ve Pre­gled za­vr­ša­va u su­bo­tu 6. ko­lo­vo­za po­bjed­nič­kim fil­mom

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Naj­z­na­čaj­ni­ji fil­mo­vi s ovo­go­diš­njeg Motovun film fes­ti­va­la bit će pri­ka­za­ni i u Za­gre­bu, u ki­nu Mo­vi­eplex, u Cen­tru Kap­tol, od 1. do 6. ko­lo­vo­za. Re­vi­ja će uklju­či­va­ti fil­mo­ve kao što su „Essen­ti­al Kil­ling“, „The Tree“, „Tu­rin Hor­se“, „The Eclip­se“, „Runway“, kao i još uvi­jek ne­poz­na­tog po­bjed­ni­ka, pro­jek­ci­jom ko­je­ga će re­vi­ja ujed­no za­vr­ši­ti u su­bo­tu, 6. ko­lo­vo­za. Sva­ki dan bit će po tri pro­jek­ci­je, u 19, 21.30 i 22 sa­ta, a ulaz­ni­ce su već u pret­pro­da­ji. Pre­gled pro­jek­ci­ja, kao i re­zer­va­ci­ju ulaz­ni­ca, potražite na: www.mo­vi­eplex.hr . (br)

pri ča a o jsk li­je itel tra Ob ci Aus dje iz oca i že. sm rti tra iga koj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.