T ič­ne ur­ba­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (A. Lendvaj/vlm)

mla­dos­ti kolor fo­to­gra­fi­ja ni­je bi­la ne­poz­na­ta – da­pa­če, ma­sov­no se po­če­la ko­ris­ti­ti u rek­lam­ne svr­he, no tek kad su sta­sa­li Ster­n­feld, Step­hen Sho­re, Jo­el Meye­rowitz i Wil­li­am Eg­gles­ton, ko­ji su o bo­ji u me­di­ju fo­to­gra­fi­je raz­miš­lja­li na dru­ga­či­ji na­čin, nas­lu­ti­lo se da bi kolor fo­to­gra­fi­ja mo­gla bi­ti i umjet­ni­nom! No, gla­so­vi­tu je iz­lož­bu Eg­gles­to­no­vih “ ko­lo­ra” 1976. u newyor­škom Mu­ze­ju mo­der­ne umjet­nos­ti (MoMA) po­ko­pa­la i kri­ti­ka i pu­bli­ka! Ali put je ipak bio otvo­ren i Jo­el Ster­n­feld (rođ. 1944.) mo­gao je svi­je­tu po­nu­di­ti fo­to­gra­fi­je umjet­nič­ke vri­jed­nos­ti ko­je su pre­no­si­le nje­go­vu “te­ori­ju” – ide­ju da fo­to­gra­fi­ja mo­že i tre­ba pre­ni­je­ti ci­je­lu pri­ču ko­ja se ne da is­pri­ča­ti ili pre­pri­ča­ti sa­mo ri­je­či­ma! Oti­šao je ti­me u sa­mu srž fo­to­graf­skog me­di­ja. Tre­ba­lo je još eru cr­no-bi­je­le fo­to­gra­fi­je, ko­ja je vla­da­la de­set­lje­ći­ma, uvjer­lji­vo na­do­gra­di­ti kolor fo­to­gra­fi­jom. U to­me je Ster­n­feld bio vir­tu­oz! Os­la­njao se na Ba­uha­uso­vo uče­nje o bo­ja­ma. Bje­že­ći od ko­lo­ris­tič­ke ba­na­li­za­ci­je i ne­uku­sa ko­ji je bio pri­jem­či­vi­ji pu­bli­ci, dao je div­ne por­tre­te gra­do­va u kojima se pri­ro­da i ur­ba­ne struk­tu­re pre­ple­ću na dra­ma­ti­čan na­čin. I Ster­n­fel­do­vi por­tre­ti lju­di na is­ti su na­čin “uk­lop­lje­ni” u am­bi­jen­te s kojima se čak i ko­lo­ris­tič­ki sta­pa­ju ili se s njima jed­na­ko dra­ma­tič­no bo­re. Obje su vr­ste sli­ka, da­ka­ko, fan­tas­tič­ne!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.