Sil­va­no Hre­lja

Ba­ri­ši­će­va iz­ja­va da sam uzeo iz Hdz-ova cr­nog fon­da 50.000 ku­na ni­je bi­la dio nje­go­va is­ka­za

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (rok)

Dvi­je go­di­ne na­kon iz­la­ska iz ko­ali­ci­je s HDZ-om, HSU sklo­pio je pre­diz­bor­ni sa­vez s SDP-om, HNS-om i IDS-om pa HSU-ov do­bro­dr­že­ći pr­vak, Sil­va­no Hre­lja, naj­av­lju­je no­ve po­li­tič­ke po­bje­de. Iz­glad­nje­le umi­rov­lje­ni­ke ko­jih je 73 pos­to uš­lo u zo­nu si­ro­maš­tva, uvje­ra­va da im sli­je­di bo­lji­tak. :: Izja­vi­li ste da će HSU na­kon iz­bo­ra, po­bje­dom ko­ali­ci­je li­je­vog cen­tra, os­ta­ti u Sa­bo­ru. Za­što je to važ­no i za ko­ga je naj­važ­ni­je? Zas­tu­pa­nje umi­rov­lje­ni­ka u Sa­bo­ru u ve­ćem bro­ju ne­go što je to sa­da od ključ­nog je zna­ča­ja kao jam­s­tvo za­šti­te nji­ho­vih prava ko­ja je sva­ka vlast do sa­da kr­ši­la i uma­nji­va­la. :: Što umi­rov­lje­ni­ci mo­gu oče­ki­va­ti od tog sa­ve­za? HSU kao dio ko­ali­ci­je u star­tu jam­či da se mi­ro­vi­ne ne­će sma­nji­va­ti, či­me umi­rov­lje­ni­ke pla­ši HDZ te da će se na­kon go­to­vo dvi­je go­di­ne po­če­ti us­kla­đi­va­ti s tro­ško­vi­ma ži­vo­ta ko­ji dra­ma­tič­no ras­tu što ne­pre­kid­no sni­ža­va stvar­nu vri­jed­nost mi­ro­vi­ne i sve ve­ći broj umi­rov­lje­ni­ka do­vo­di u zo­nu si­ro­maš­tva. :: Ka­ko rje­ša­va­ti pro­blem mi­ro­vin­skog fon­da? Pro­blem je ne­dos­ta­tak nov­ca pri­kup­lje­nog upla­ta­ma do­pri­no­sa u dr­žav­nom pro­ra­ču­nu. Fond od 2000. go­di­ne ne­ma vlas­ti­ti ra­čun i mi­ro­vi­ne se is­pla­ću­ju iz pro­ra­ču­na či­me se osi­gu­ra­va re­do­vi­tost is­pla­te mi­ro­vi­na, ali i do­tok nov­ca u dr­žav­nu bla­gaj­nu. ::Ko­li­ko će da­le­ko ići u nas­to­ja­nju da se odvo­je mi­ro­vi­ne ste­če­ne ra­dom od onih dru­gih? Iz­nim­no smo za­in­te­re­si­ra­ni za tu te­mu

HSU kao dio ko­ali­ci­je u star­tu jam­či da se mi­ro­vi­ne ne­će sma­nji­va­ti te da će se na­kon sko­ro dvi­je go­di­ne po­če­ti us­kla­đi­va­ti s tro­ško­vi­ma ži­vo­ta

i že­lje­li bi­smo da bu­du­ća vla­da bu­de do­volj­no hra­bra za tak­ve po­te­ze jer je je­di­no pra­ved­no raz­li­ko­va­ti one ko­ji su mi­ro­vi­ne za­ra­di­li ra­dom od onih ko­ji su ih za­ra­di­li po­seb­nim pro­pi­si­ma. Pri­tom, na­rav­no, ne sma­tra­mo da iko­ga tre­ba ošte­ti­ti. :: Što ste po­du­ze­li na­kon iz­ja­ve biv­šeg HDZ-ovog riz­ni­ča­ra ka­ko vam je iz cr­nog fon­da stran­ke is­pla­će­no 50.000 ku­na? Što sam tre­bao po­du­ze­ti na­kon iz­ja­ve ne­ko­ga tko je u pri­tvo­ru? Pro­tiv me­ne se ni­ka­da ni­je vo­di­la ni­kak­va is­tra­ga. Da­pa­če, pre­ma mo­jim spoz­na­ja­ma, ta no­tor­na laž ko­ju je pla­si­rao je­dan me­dij ni­je čak ni­ti bi­la dio Ba­ri­ši­će­vog is­ka­za, što ni­je ta­ko te­ško pro­vje­ri­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.