VRI­JE­ME JE ZA EU-HDZ?

Pi­še: Da­vor Ivan­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Pri­je dvi­je go­di­ne Ivo Sa­na­der za­vr­šio je svo­ju mi­si­ju i po­li­tič­ku ka­ri­je­ru u Hr­vat­skoj. Vo­đe­nje stran­ke i dr­ža­ve pre­pu­šte­no je Ja­dran­ki Ko­sor, ko­ju su ta­da mno­gi pod­ci­je­ni­li. Uku­lju­či­vo i Sa­na­de­ra, ko­ji je, vr­lo vje­ro­jat­no mis­lio iz­ves­ti poz­na­ti štos i, kao oti­ći, a on­da, kao ka­lif umjes­to ka­li­fa, iz sje­ne i do­dje­lje­ne mu funk­ci­je po­čas­nog pred­sjed­ni­ka stran­ke, nas­ta­vi­ti kor­mi­la­ri­ti. Oko to­ga za­što je mo­rao na­pra­si­to na­pus­ti­ti čel­nu po­zi­ci­ju u dr­ža­vi, ra­zvi­je­no je mno­go te­ori­ja, no, kao naj­iz­gled­ni­ja odr­ža­la se ona da je na to­me in­zis­ti­ra­la gru­pa­ci­ja euro-de­mo­kr­š­ća­na, pre­dvo­đe­nih nje­mač­kom kan­ce­lar­kom, An­ge­lom Mer­kel, ko­ja se, po pri­ča­ma, zgro­zi­la ka­da je do­bi­la in­for­ma­ci­je o to­me s ko­li­ko se dr­žav­nog nov­ca za svoj in­te­res za­igra­la svi­ta oko Sa­na­de­ra, uklju­či­vo, valj­da i nje­ga. Sa­da A. Mer­kel sti­že u Hr­vat­sku, pred iz­bo­re, a na pi­ta­nje ho­će li nje­zin do­la­zak utje­ca­ti na re­zul­ta­te na­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u Hr­vat­skoj bi­lo bi smi­ješ­no us­t­vr­di­ti da ne­će. Ho­će. Po sve­mu su­de­ći, tu bi pot­po­ru naj­moć­ni­je oso­be Europ­ske uni­je tre­ba­la do­bi­ti – J. Ko­sor. No, bu­de li ta­ko, to još ne­će zna­či­ti da je po­sao obav­ljen i da nje­zin HDZ mo­že ra­ču­na­ti na nas­ta­vak vla­da­nja. Ni­ka­ko. An­ke­te ka­žu da će bi­ra­či pri­je kaz­ni­ti HDZ, ne­go mu pru­ži­ti šan­su za po­pra­vak. No, bit­ka ni­je od­lu­če­na i svi kao da če­ka­ju da se Zo­ran Mi­la­no­vić još jed­nom, u si­tu­aci­ji gdje je već “sve go­to­vo” opet po­s­kliz­ne i u zad­nji čas pro­koc­ka pred­nost (kao kad je ušao u ras­pra­vu o uki­da­nju vje­ro­na­uka i lis­ta za di­jas­po­ru). J. Ko­sor, ko­ja se po­ka­za­la pu­no kva­li­tet­ni­jom i čvr­š­ćom, sa­da je u te­škoj si­tu­aci­ji. Ima dva ci­lja; po­ku­ša­ti do­bi­ti iz­bo­re i po­ku­ša­ti, bez ob­zi­ra na re­zul­ta­te tih iz­bo­ra, os­ta­ti pred­sjed­ni­ca HDZ-a. Jer HDZ je te­melj­na hr­vat­ska stran­ka, on je i u opor­bi čvr­sto si­dro i stran­ka u ko­joj se is­pla­ti bi­ti, jer i ka­da iz­gu­bi jed­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re, mo­že po­bi­je­di­ti na na­red­nim. Stran­ka bi mo­gla ući u ve­će ne­vo­lje tek u si­tu­aci­ji ka­da bi bi­la po­tu­če­na do no­gu, sve­de­na na ne­bit­nu, kao što se do­go­di­lo ra­nih de­ve­de­se­tih I. Ra­ča­nu s nje­go­vim SDP/SKH-om. Pre­ži­vio je, re­di­zaj­ni­rao stran­ku i uvje­rio sve bit­ne opor­be­nja­ke na ko­ali­ci­ju, ko­ja je po­tuk­la HDZ, os­lab­ljen smr­ću F. Tuđ­ma­na. J. Ko­sor mo­že kal­ku­li­ra­ti – je li mi važ­ni­je od­ni­je­ti po­bje­du na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, ili bi­ti po­t­vr­đe­na kao še­fi­ca na unu­tar­stra­nač­kim iz­bo­ri­ma, a do ko­jih mo­ra do­ći. Da bi po­bi­je­di­la na ovim iz­bo­ri­ma, tre­ba­la bi pro­ši­ri­ti bi­rač­ku ba­zu i vra­ti­ti ra­zo­ča­ra­ne bi­ra­če dr­ža­vo­tvor­ce, stav­lja­njem na lis­tu lju­di po­put Ka­ra­mar­ka i M. Tuđ­ma­na, i još ne­ke od po­pu­lar­nih in­te­lek­tu­ala­ca. Ula­zak ja­kih oso­ba u vrh HDZ-a pak sla­bi nje­zi­nu cen­tral­nu moć, pa i onu V. Šek­sa i I. Jar­nja­ka. Je li njima u sa­daš­njem vr­hu HDZa, dak­le, važ­ni­je po­bi­je­di­ti na par­la­men­tar­nim, ili za­dr­ža­ti te­melj za po­bje­du na unu­tar­stra­nač­kim iz­bo­ri­ma? Iz­gu­bi li HDZ par­la­men­tar­ne iz­bo­re, bor­ba za vrh stran­ke će bi­ti dra­ma­tič­ni­ja, po­bi­je­di li, Ko­sor će po­žu­ri­ti po­t­vr­di­ti se i na unu­tar­stra­nač­koj “lu­tri­ji”. U me­đu­vre­me­nu Ko­sor je iz­ve­la ne­ke po­prav­ke “Sa­na­de­ro­vog stro­ja”, do­ve­la no­ve lju­de, što ni­je do­volj­no. Na re­du je ute­me­lje­nje “no­vog HDZ-a”. Što bi re­kao M. Tuđ­man “no­vog euroHDZ-a”. On tu vi­di stran­ku ko­ja će, po­put vla­da­ju­ćih u Ma­đar­skoj, Če­škoj i Polj­skoj, i unu­tar EU čvr­sto i pr­vo bra­ni­ti svo­je na­ci­onal­ne in­te­re­se, a pos­li­je pje­va­ti “in­si­eme”. Ne bu­de li mjes­ta u HDZ-u za M. Tuđ­ma­na, mo­žda bu­de za tak­ve ide­je. Ko­sor, že­li li os­ta­ti po­zi­tiv­no upam­će­na, tre­ba ute­me­lji­ti unu­tar­stra­nač­ku de­mo­kra­ci­ju ko­ja će osi­gu­ra­ti sta­bil­nost HDZ-a za du­gi niz go­di­na. No, ho­će li se ona ufa­ti to uči­ni­ti i pod ci­je­nu da pr­va žr­tva unu­tar­stra­nač­ke de­mo­kra­ci­je bu­de – i ona sa­ma, pro­đe li lo­še na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.