Jo­si­po­vić bi, na­kon Ka­ra­mar­ka, smi­je­nio i Jan­dro­ko­vi­ća

No­vu ner­vo­zu Pan­tov­ča­ka stvo­ri­la je lis­ta ve­le­pos­la­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Pred­sjed­nik Hr­vat­ske, na­kon što je vi­še pu­ta pred­la­gao ili tra­žio smje­nu mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va, To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, sa­da je is­tu sud­bi­nu na­mi­je­nio još jed­nom mi­nis­tru vla­de Ja­dran­ke Ko­sor – Gor­da­nu Jan­dro­ko­vi­ću. Fr­ka je iz­bi­la oko (ne)odo­bra­va­nja lis­te no­vih ve­le­pos­la­ni­ka jer 15-tak njih tre­ba za­mi­je­ni­ti one kojima je man­dat pro­šao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.