Ni­je me iz­ma­nu­pu­li­rao HDZ, sa­mo sam htio na­pri­jed

– Ra­zu­mi­jem pro­ble­me i uvje­te lju­di ko­ji ta­mo ži­ve, ali ne tre­ba na ta­kav na­čin po­di­la­zi­ti ve­ći­ni. Pa za­to i ima­mo stran­ku – ko­men­ti­ra pot­pred­sjed­nik SDSS-A Pu­po­vac

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika - Pi­še ::::: MAR­KO ŠPOLJAR/VLM

Pri­se­žem da ću prava i obve­ze vi­jeć­ni­ka Op­ćin­skog vi­je­ća obav­lja­ti sa­vjes­no i od­go­vor­no ra­di gos­po­dar­skog i so­ci­jal­nog pro­bit­ka Ze­mu­ni­ka Do­njeg i Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske... i da ću šti­ti­ti us­tav­ni po­re­dak Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, ka­za­li su pri­je de­set da­na Mi­lo­rad Ma­tić i Gru­ica Vi­šić, vi­jeć­ni­ci iz SDSS-a, na svo­joj pr­voj sjed­ni­ci Vi­je­ća op­ći­ne Ze­mu­nik Do­nji. Ni­ti dva sa­ta kas­ni­je, pos­ta­li su jed­ni od naj­po­pu­lar­ni­jih po­li­ti­ča­ra u zem­lji. A sve što su tre­ba­li na­pra­vi­ti bi­lo je di­ći ru­ku. I to sa­mo jed­nom. Jer to­ga su da­na vi­jeć­ni­ci od­lu­či­li o svim toč­ka­ma dnev­nog re­da gla­sa­ti u đu­tu­re. Pa ta­ko i o pri­jed­lo­gu vla­da­ju­ćeg HDZ-a da se ge­ne­ra­la An­tu Go­to­vi­nu pro­gla­si po­čas­nim gra­đa­ni­nom Ze­mu­ni­ka. Pred­sjed­nik ta­moš­njeg SDSS-a Dra­gan Da­ni­čić, ko­ji je ujed­no i do­na­čel­nik op­ći­ne, na sjed­ni­ci ni­je bio pa je os­tao šo­ki­ran kad je čuo što se do­go­di­lo. Vje­ro­jat­no se mo­men­tal­no pri­mio mo­bi­te­la ka­ko bi dvo­je stra­nač­kih ko­le­ga pi­tao za­što su to uči­ni­li. I da objas­ne za­što je SDSS po­dr­žao pri­jed­log da se ne­pra­vo­moć­no osu­đe­nog rat­nog zlo­čin­ca An­tu Go­to­vi­nu pro­gla­si po­čas­nim gra­đa­ni­nom nji­ho­ve op­ći­ne?

Sli­je­de stra­nač­ke sank­ci­je

– Ja sam di­gao ru­ku za­to što že­lim da ide­mo na­pri­jed. Ni­sam že­lio da is­pad­ne da sam pro­tiv ve­ći­ne, da mi Hr­va­ti ne­što ne za­mje­re. Na­šao sam se na sjed­ni­ci i di­gao ru­ku. Zna­te onu – kud svi Tur­ci tud’ i ma­li Mu­jo – re­kao je Gru­ica Vi­šić, po­ku­ša­va­ju­ći na­ma, ali i sa­mo­me se­bi po­jas­ni­ti za­što je po­dr­žao HDZ-ov pri­jed­log. S Vi­ši­ćem smo raz­go­va­ra­li ne­ko­li­ko da­na na­kon spo­me­nu­te sjed­ni­ce, na­kon što je već pri­mio mno- ge kri­ti­ke na svoj ra­čun i na­kon što su ga straš­no pri­tis­li nje­go­vi stra­nač­ki še­fo­vi. – Za­bra­ni­li su mi da go­vo­rim o toj te­mi s no­vi­na­ri­ma. Ne mo­gu vam mno­go to­ga re­ći sve dok žu­pa­nij­ski SDSS ne od­lu­či što će bi­ti s Ma­ti­ćem i sa mnom – re­kao nam je Gru­ica Vi­šić. Sre­diš­nji­ca stran­ke je promp­t­no re­agi­ra­la, a on­da je i žu­pa­nij­ska or­ga­ni­za­ci­ja obja­vi­la pri­op­će­nje u ko­je­mu osu­đu­ju pos­tu­pak nji­ho­vih dvo­je vi­jeć­ni­ka. “ Umjes­to da is­hi­tre­no po­dr­že pro­gla­še­nje An­te Go­to­vi­ne, ne­pra­vo­moć­no pred Ha­aškim su­dom osu­đe­nog za rat­ne zlo­či­ne, za po­čas­nog gra­đa­ni­na Ze­mu­ni­ka Do­njeg, na­ši vi­jeć­ni­ci su ima­li na ras­po­la­ganju vi­še za­kon­skih me­ha­ni­za­ma. Da su ih is­ko­ris­ti­li ne bi u ne­za­vid­nu po­zi­ci­ju do­ve­li ni sebe kao vi­jeć­ni­ke, ni stran­ku na či­joj iz­bor­noj lis­ti su uš­li u vi­je­će”, sto­ji iz­me­đu os­ta­log u pri­op­će­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.