Čis­ti bi­rač­ki po­pi­si, po­šte­ni iz­bo­ri i – vla­da

Za web stra­ni­cu po­pi­sbi­ra­ca.po­li­ti­ka.com do­bio sam 2009. svjet­sku na­gra­du za de­mo­kra­ci­ju u Fran­cu­skoj i raz­go­vor s po­li­cij­skim in­s­pek­to­rom u Hr­vat­skoj Pi­še: Mar­ko Ra­kar

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika -

NPoz­na­ti­ji kao Mrak, član je elit­nih or­ga­ni­za­ci­je TED, IAPC i EAPC. Do­bit­nik je svjet­ske na­gra­de za e-de­mo­kra­ci­je te uobi­ča­je­ni

osum­nji­če­nik za ne­po­dop­šti­ne na in­ter­ne­tu.

eg­dje ta­mo pri­je pet šest go­di­na i na­kon sve­ga što mi se do­go­di­lo u pri­vat­nom bu­si­ne­ssu bio sam od­lu­čio bi bi­lo do­bro spri­je­či­ti da se bi­lo što slič­no de­si ne­ko­me dru­go­me. Na­rav­no, mo­gao sam svo­ju frus­tra­ci­ju i bi­jes is­ka­li­ti na ne­po­sred­nim iz­vr­ši­te­lji­ma, no me­ne su uvi­jek vi­še za­ni­ma­li du­go­roč­ni pla­no­vi. Ko­ji su to ko­ta­či­ći ko­je tre­ba po­kre­nu­ti danas da bi za 10 ili 20 go­di­na pos­ti­gli že­lje­ni re­zul­tat. No, bo­lju dr­ža­vu na­ža­lost ni­je mo­gu­će pos­ti­ći s oni­ma ko­ji su pro­blem pro­izve­li i ta­ko se ro­dio moj ma­li plan da smi­je­nim Vla­du i to za­to jer je sma­tram ko­rum­pi­ra­nom i ne­kom­pe­tent­nom. Me­ne u bi­ti ne za­ni­ma to­li­ko ko­ja će je Vla­da za­mi­je­ni­ti ia­ko imam svo­je jas­ne pre­fe­ren­ce, no že­lim da to bu­de vla­da po­šte­nih i spo­sob­nih lju­di. Ta Vla­da ne­će bi­ti ni­ka­da iz­a­bra­na bez po­šte­nih iz­bo­ra, a po­šte­nih iz­bo­ra ni­ka­da ne­će bi­ti bez čis­te si­tu­aci­je na bi­rač­kim po­pi­si­ma. Si­tu­aci­ja s bi­rač­kim po­pi­si­ma je bi­la do­bro poz­na­ta i pri­je me­ne, no nit­ko ni­je baš do­bro ra­zu­mio ka­ko se ta ci­je­la kom­pli­ci­ra­na she- ma iz­bor­ne pre­va­re do­is­ta iz­vo­di. Mo­ja ide­ja ko­ja se pre­tvo­ri­la u web stra­ni­cu po­pi­sbi­ra­ca.po­li­ti­ka.com bi­la je vr­lo jed­nos­tav­na jer sam na te­me­lju po­da­ta­ka iz bi­rač­kih po­pi­sa iz­ra­ču­nao ko­li­ko je bi­ra­ča pri­jav­lje­no na ko­joj adre­si u Hr­vat­skoj. S mo­je po­zi­ci­je sta­nov­ni­ka cen­tra Za­gre­ba ja do­is­ta ne znam tko je taj ko­ji gla­sa a da ne bi smio, ali sam ap­so­lut­no u po­zi­ci­ji da iz­ra­ču­nam gdje se on na­la­zi. Za po­pis bi­ra­ča sam do­bio svjet­sku na­gra­du za de­mo­kra­ci­ju ko­ju sam po­ku­pio kra­jem 2009. u fran­cu­skom par­la­men­tu, a tu kod nas, ka­ko to obič­no bi­va, pro­veo sam ju­tro s do­nek­le ne­za­in­te­re­si­ra­nim po­li­cij­skim in­s­pek­to­rom ko­ji ka­da sam mu re­kao da ima ba­rem 600.000 ne­pos­to­je­ćih i laž­nih bi­ra­ča na po­pi­su od me­ne tra­žio kon­kret­na ime­na (kao u jed­nom vi­cu, pa je bi­lo ma­lo te­ško odr­ža­ti oz­bilj­nu fa­cu). De­ve­ta iz­bor­na je­di­ni­ca ko­je slo­ve kao bas­ti­on Dar­ka Mi­li­no­vi­ća i Bo­ži­da­ra Kal­me­te po­seb­no je za­nim­lji­va jer je bi­lo oči­to da je u raz­dob­lju od 2004. do 2007. go­di­ne broj bi­ra­ča ta­mo na­ras­tao za im­pre­siv­nih 40.000 ili oko 10% bi­rač­kog ti­je­la una­toč to­me što ta broj­ka ni­je mo­gla bi­ti oprav­da­na unu­tar­njim mi­gra­ci­ja­ma (se­obom gra­đa­na iz jed­ne u dru­gu iz­bor­nu je­di­ni­cu), a još ma­nje ek­s­ter­nim jer pre­ma po­da­ci­ma ko­je hr­vat­ska pre­da­je euros­ta­tu broj no­vo­pri­doš­lih gra­đa­na je ne­ko­li­ko pu­ta ma­nji od ano­ma­li­je ko­ja se de­si­la u Mi­li­no­vi­će­vom dvo­ri­štu. Na­kon sto­ti­na no­vin­skih na­pi­sa re­agi­rao je i DORH ko­ji je dao na­log po­li­ci­ji da is­tra­ži ci­je­lu pri­ču no oni ni­jed­nog laž­nog bi­ra­ča ni­su naš­li, što i ni­je ne­ko ču­do jer tih lju­di ta­mo iona­ko ne­ma, no da­le­ko bit­ni­je, ne­re­al­no je oče­ki­va­ti od po­li­ci­je da ri­je­ši pro­blem bu­du­ći da su ga oni na­pra­vi­li iz­da­ju­ći do­ku­men­te lju­di­ma za ko­je su mo­ra­li zna­ti (a mo­ra­li su, jer ka­ko bi on­da objas­ni­li lju­de ko­ji su pri­jav­lje­ni na adre­sa­ma ško­la, am­bu­lan­ti ili po­li­cij­skih pos­ta­ja). Pre­ma svje­žim po­da­ci­ma GONG-a, od 2007. do danas broj bi­ra­ča u de­ve­toj iz­bor­noj je na­ras­tao za do­dat­nih 20.000 lju­di što je do­volj­no da se slje­de­ći X-Fi­les film sni­ma među Lič­kim br­di­ma. Pro­blem se mo­že ri­je­ši­ti no­vim za­ko­nom o pre­bi­va­li­štu, no vla­da­ju­ći HDZ kao i srpska ma­nji­ma us­pješ­no su mi­ni­ra­li te pri­jed­lo­ge pa će si­tu­aci­ja u pro­sin­cu bi­ti is­ta kao i 2007. go­di­ne, s tom raz­li­kom da će­mo ovo­ga pu­ta zna­ti tko su ti mis­te­ri­oz­ni lju­di ko­ji se po­jav­lju­ju sa­mo na dan iz­bo­ra. Hr­vat­ski bi­rač­ki po­pi­si ul­ti­ma­tiv­ni su pri­mjer kraj­nje ko­rum­pi­ra­nog druš­tva ko­je je pov­las­ti­ca­ma, su­bven­ci­ja­ma i na raz­li­či­te dru­ge na­či­ne pos­ti­glo to da smo prak­tič­ki svi umo­če­ni jer sko­ro pa svat­ko u ovo­me druš­tvu uži­va ba­rem ne­što što mu ne pri­pa­da. Po­pis bi­ra­ča ko­ji sam obja­vio mo­žda je jed­na do­bi­ve­na bit­ka u tom ra­tu, no bit­ka pro­tiv ko­rup­ci­je po­či­nje ta­ko da i sa­mi ni­smo ko­rum­pi­ra­ni. Pi­tam se ko­li­ko nas mo­že to za sebe re­ći?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.