Žr­tve ra­ta ja­mra­ju i do­sa­đu­ju Jo­si­po­vi­ću

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Što op­te­re­ću­je tež­nje hr­vat­skog po­li­tič­kog vr­ha, po­go­to­vo Ive Jo­si­po­vi­ća, za po­mir­bom za­ra­će­nih iz 90-ih go­di­na? Rat, taj prok­le­ti rat! Da žr­tve to­ga ra­ta ne za­no­vi­je­ta­ju, da ne za­no­vi­je­ta do­bar dio jav­nos­ti, ne bi bi­lo su­ko­ba iz­me­đu že­lje za prav­dom i že­lje za po­mir­bom. I Jo­si­po­vić bi se do mi­le vo­lje mo­gao gr­li­ti sa svo­jim pri­ja­te­ljem, sr­bi­jan­skim pred­sjed­ni­kom Bo­ri­som Ta­di­ćem. Ali sva­ko ma­lo žr­tve ra­ta ja­mra­ju i pos­tav­lja­ju svo­je do­sad­ne zah­tje­ve. Evo sad lo­go­ra­ša ko­ji u po­vo­du svo­ga da­na op­tu­žu­ju dr­ža­vu da ni­je ni pr­stom mak­nu­la po­što su DORH-u 2002. go­di­ne pod­ni­je­li ti­su­ću kaz­ne­nih prijava pro­tiv mu­či­te­lja u sr­bi­jan­skim lo­go­ri­ma Ma tko da se ba­vi nji­ho­vim pri­ja­va­ma kad su i MORH i sva vlast bi­li usre­do­to­če­ni na Go­to­vi­nu i dru­ge hr­vat­ske “rat­ne zlo­čin­ce”. Ma tko da bi­je­li stol­njak po­mir­be iz­me­đu dvo­ji­ce pred­sjed­ni­ka pr­lja sa­da po­dat­kom da je u sr­p­ske kon­cen­tra­cij­ske lo­go­re odve­de­no 30.000 Hr­va­ta, među njima 3000 že­na i 500 dje­ce, da su mu­če­ni na naj­go­re na­či­ne, da je naj­mla­đa si­lo­va­na bi­la dje­voj­či­ca od 6 go­di­na a naj­sta­ri­ja 80-go­diš­nja ba­ka!? Hr­va­ti, imaj­te uku­sa, za­šti­ti­te svo­ga pred­sjed­ni­ka od tih muč­nih us­po­me­na.

:: Daj­la: Ma­te­ri­jal­na ko­rist, no­vac, ine­te­res... mi­ni­ra­li su du­hov­nu tvr­đa­vu uza­jam­ne oda­nos­ti Hr­vat­ske i Va­ti­ka­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.