Raz­bi­je­ne gla­ve, uvre­de i pri­jet­nje ni­su ih za­pla­ši­li

“Pa­ra­da ni­je oba­ve­za pre­ma EU, već pre­ma gra­đa­ni­ma Sr­bi­je”, ka­žu or­ga­ni­za­to­ri, dok im po­li­ti­ča­ri po­ru­ču­ju da je “ho­mo­sek­su­al­nost bo­lest”

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (R. Ra­šo­vić / VLM)

Raz­bi­je­ne gla­ve, sto­ti­ne oz­li­je­đe­nih i pri­ve­de­nih, kon­tej­ne­ri u pla­me­nu, do zu­ba na­oru­ža­ni spe­ci­jal­ci... sli­ka je to proš­lo­go­diš­njeg, tre­ćeg Gay Pri­dea u Be­ogra­du, no ne i po­s­ljed­njeg. Pred­stav­ni­ke or­ga­ni­za­ci­je “Pa­ra­da po­no­sa Be­ograd” ni­su us­pje­li za­pla­ši­ti pri­zo­ri što su proš­le je­se­ni obiš­li svi­jet, što­vi­še, oni se uve­li­ko ba­ve pri­pre­ma­ma za pred­sto­je­ći Pri­de ko­ji će bi­ti odr­žan u ruj­nu. Sto­ga ovih da­na na­ve­li­ko raz­go­va­ra­ju sa po­li­ci­jom i sas­tan­če s pred­stav­ni­ci- ma po­li­tič­kih stra­na­ka, tra­že­ći po­dr­šku. S jed­ne u ni­zu tri­bi­na po­ru­či­li su gra­đa­ni­ma Be­ogra­da da Pa­ra­da po­no­sa ne pos­to­ji “ra­di is­ka­zi­va­nja sek­su­al­ne ori­jen­ta­ci­je i ži­vot­nog sti­la, ka­ko se čes­to po­greš­no in­ter­pre­ti­ra, već da se jav­nos­ti skre­ne paž­nja na ši­ro­ko ras­pros­tra­nje­nu dis­kri­mi­ca­ni­ju LGBT po­pu­la­ci­je i pro­mo­vi­ra­ju ljud­ska prava i slo­bo­de.” Za­sad ih je podržala po­vje­re­ni­ca za za­šti­tu rav­no­prav­nos­ti Ne­ve­na Pe­tru­šić, ko­ja je bez ikak­ve ogra­de po­zva­la sve, a

po­seb­no or­ga­ne vlas­ti i jav­ne dje­lat­ni­ke da “svo­jim dje­lo­va­njem i jav­nim nas­tu­pi­ma do­pri­ne­su da se ovo­go­diš­nja Pa­ra­de po­no­sa u Be­ogra­du odr­ži u si­gur­nom okru­že­nju.” Sli­čan apel dr­žav­nim or­ga­ni­ma upu­ti­la je i Ini­ci­ja­ti­va mla­dih za ljud­ska prava, ko­ja je pred­stav­ni­ke vlas­ti po­zva­la da po­ka­žu po­li­tič­ku vo­lju i pru­že svu neo­p­hod­nu po­dr­šku odr­ža­va­nju pred­sto­je­će “Pa­ra­de po­no­sa“. Sva­ka po­dr­ška, na­ime, bit će do­bro­doš­la. Vla­da­ju­ću ko­ali­ci­ju u Be­ogra­du op­te­re­ću­ju sta­vo­vi gra­do­na­čel­ni­ka Dra­ga­na Đi­la­sa, ko­je­mu je ho­mo­fo­bi­ja ključ­ni pre­diz­bor­ni adut, ali i iz­ja­ve po­put one Dra­ga­na Mar­ko­vi­ća Pal­me, gra­do­na­čel­ni­ka Ja­go­di­ne, da je ho­mo­sek­su­al­nost bo­lest, kao i iz­os­ta­nak re­ak­ci­je dr­žav­nih or­ga­na na ne­pre­kid­no ras­pi­ri­va­nje mrž­nje pre­ma LGBT po­pu­la­ci­ji. “Pa­ra­da po­no­sa ni­je oba­ve­za pre­ma EU, već pre­ma gra­đa­ni­ma Sr­bi­je“, tvr­di Ini­ci­ja­ti­va. Ka­ko bi­lo, Be­ograd će već za mje­sec da­na ima no­vu pri­li­ku po­ka­za­ti da ne dis­kri­mi­ni­ra gra­đa­ne pre­ma sek­su­al­noj ori­jen­ta­ci­ji.

osa pon ti ada vi­ra Par mo i pro pra va že­li ska ljud ode slob

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.