Ja imam spe­ci­fi­čan na­čin ko­mu­ni­ka­ci­je. Ako ne ide ar­gu­men­ti­ma, ja di­žem ton, po­ku­ša­vam na sva­ki na­čin oja­ča­ti ar­gu­men­te. Ako ne ide ar­gu­men­ti­ma, ga­la­mi se.

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

“Du­bo­ko sam ra­zo­ča­ran što su ko­le­ge iz­ne­na­da sve za­bo­ra­vi­le, pa is­pa­da da sam ja bio u ne­koj pri­vat­noj vla­di. Oči­to im je nji­ho­va ka­ri­je­ra i vlas­ti­ta gu­zi­ca važ­ni­ja od bi­lo če­ga dru­go­ga.” Da­mir Po­lan­čec, biv­ši pot­pred­sjed­nik Vla­de, o ko­le­ga­ma HDZ-ov­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.