Prav­da za rad­ni­ka obo­lje­log na Twin­si­ma ko­šta ko­li­ko i od­vjet­nik

Ed­gar Ga­vis, ko­ji je raš­čiš­ća­va­ju­ći ru­še­vi­ne Svjet­skog tr­go­vin­skog cen­tra obo­lio od tu­mo­ra, do­bio je pre­su­du o od­šte­ti, ali ne i no­vac

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tema Broja - (B. Ka­ra­kaš/vlm)

Pe­de­se­tjed­no­go­diš­nji Ed­gar Ga­vis, rad­nik ko­ji je raš­čiš­ća­va­ju­ći ru­še­vi­ne Svjet­skog tr­go­vin­skog cen­tra obo­lio od tu­mo­ra, do­bio je na­kon du­go­go­diš­njeg sud­skog spo­ra pre­su­du o od­šte­ti. Do­bio je pre­su­du, ali ne i no­vac. Na­ime, na­kon što je sud u New Yor­ku pre­su­dio da Ga­vi­su pri­pa­da iz­nos od 10.005 ame­rič­kih do­la­ra, upra­vo to­li­ko mu je za­ra­ču­nao i od­vjet­nik ko­ji ga je zas­tu­pao pred su­dom. – Oče­ki­vao sam ček, a ka­da sam vi­dio da gla­si na nu­la do­la­ra, pr­vo sam po­mis­lio da se net­ko ša­li. Na­zvao sam od­vjet­ni­ka, a on mi je hlad­no pos­lao spe­ci­fi­ka­ci­ju tro­ško­va iden­tič­nu do­bi­ve­nom iz­nosu. Uz stan­dard­nu pro­vi­zi­ju tu su i ne­ki “os­ta­li tro­ško­vi” u iz­nosu od 4300 do­la­ra, re­kao je te­le­fon­ski Ga­vis za Ve­čer­nji list. Ovaj rad­nik ko­ji je u SAD do­šao pri­je tri­de­se­tak go­di­na iz Ko­lum­bi­je ne ra­di još od 2001. Pro­dao je auto­mo­bil, u du­gu je oko 30.000 do­la­ra, a sta­na­ri­nu mu pla­ća­ju ro­đa­ci. – Mis­lio sam ba­rem ma­lo po­pra­vi­ti svo­ju si­tu­aci­ju, ali to sa­da ni­je mo­gu­će. Ne­mam ra­ču­na­lo, ži­vi­mo na ru­bu gla­di, a sa­mo če­kam da mi is­klju­če i te­le­fon ko­jim sa­da raz­go­va­ram s va­ma, ka­že Ga­vis

Ga vis ar je Edg azu pok u, sud ne pre da ći 1. aju 200 dod od i rad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.