HR­VAT­SKA CE´ IPAK MO­RA­TI UVES­TI PO­REZ NA IMO­VI­NU

HR­VAT­SKA, SR­BI­JA I BIH JE­DI­NE U EURO I nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel ka­že da Hr­vat­ska mo­ra voditi ra­ču­na o fi­skal­noj po­li­ti­ci, što će zah­ti­je­va­ti od no­ve Vla­de po­rez­nu re­for­mu ko­ja će uklju­či­ti i uvo­đe­nje po­re­za na imo­vi­nu

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page - Pi­še ::::: LI­DI­JA KI­SE­LJAK

Kri­za u jav­nim fi­nan­ci­ja­ma u go­to­vo svim europ­skim zem­lja­ma do­ve­la je do si­tu­aci­je da vi­še nit­ko ne pri­ča o ma­njim po­re­zi­ma ili pak uvo­đe­nju flat taxa pa ta­ko ni­ti tak­vo što ne mo­že bi­ti dio pre­diz­bor­nog pro­gra­ma. No is­to ta­ko ni­je ni­ti po­pu­lar­no pri­ča­ti o no­vim po­re­zi­ma, pa za­to i Vlada sa­da iz­bje­ga­va go­vo­ri­ti o uvo­đe­nju po­re­za na imo­vi­nu, ko­jeg je proš­le go­di­ne naj­av­lji­va­la i na­vod­no ču­va­la za pre­diz­bor­ni pro­gram.

HDZ ne­za­in­te­re­si­ran za po­rez

No pri­li­kom ne­dav­nog po­sje­ta na­šoj zem­lji nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel dala je jas­nu po­ru­ku ka­ko i na­ša zem­lja mo­ra voditi ra­ču­na o fi­skal­noj po­li­ti­ci, a pre­ma mišljenju ve­ći­ne struč­nja­ka, to će zah­ti­je­va­ti od no­ve Vla­de po­rez­nu re­for­mu ko­ja će uklju­či­ti i po­rez na imo­vi­nu, od­nos­no pres­li­ka­va­nje naj­bo­ljeg od po­rez­ne po­li­ti­ke iz europ­skih ze­ma­lja. A svim tim zem­lja­ma po­rez na imo­vi­nu je du­go­go­diš­nja prak­sa. Uz nas ne­ma ga još je­di­no Sr­bi­ja i BiH. Nje­go­vo uvo­đe­nje neo­p­hod­no je jer se naš po­rez­ni sus­tav te­me­lji ve­ći­nom na pri­kup­lja­nju po­re­za od po­troš­nje, ko­ja u kri­zi us­po­ra­va, pa ta­ko i pri­ho­di u pro­ra­ču­nu. SDP je još proš­le go­di­ne u svom pre­diz­bor­nom pro­gra­mu naj­a­vio uvo­đe­nje po­re­za na ek­s­tra imo­vi­nu, gdje je cilj opo­re­zi­va­nje onih s vi­še ne­kret­ni­na, ka­ko ne bi bi­li ugro­že­ni si­ro­maš­ni. HDZ-ova Vlada je ne­ki dan po­t­vr­di­la ka­ko uvo­đe­nje tog po­re­za ne do­la­zi u ob­zir. Ide­ja o uvo­đe­nju po­re­za na imo­vi­nu jav­lja se već 10 go­di­na, ali je sva­ki put od­ga­đa­na, bi­lo zbog ne­mo­guć­nos­ti ut­vr­đi­va­nja stvar­ne imo­vi­ne po­je­di­na­ca ili utje­ca­ja in­te­res­nih lo­bi­ja. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo iz Vla­de, raz­log ne­uvo­đe­nja po­re­za na imo­vi­nu is­ti je kao i 2002. go­di­ne ka­da su ga pred­lo­ži­li ame­rič­ki kon­zul­tan­ti. Na­ime, nje­go­vo uvo­đe­nje mo­že bi­ti za­nim­lji­vo na ra­zi­ni po­li­ti­ke, no u su­šti­ni to bi bio po­rez na si­ro­maš­ne, po­naj­pri­je umi­rov­lje­ni­ke jer mno­gi od njih ima­ju ku­ću ili stan i vi­ken­di­cu. Imo­vi­na su i šted­ni ulo­zi pa bi taj po­rez mo­gao obu­hva­ti­ti i po­rez na šted­nju ili po­rez na ka­ma­te. Ka­ko tvr­di naš su­go­vor­nik iz Vla­de, po­rez na imo­vi­nu ni­je pi­ta­nje OIBa, či­je se uvo­đe­nje du­go vre­me­na oče­ki­va­lo ka­ko bi se iz­me­đu os­ta­lo­ga vi­dje­la imo­vi­na po­je­di­na­ca i pris­tu­pi­lo nje­zi­nom opo­re­zi­va­nju. Jer, po­rez­na se os­no­vi­ca ne mo­že de­fi­ni­ra­ti po OIB-u ne­go imo­vi­ni i on­da bi po­rez ka­čio sve. A da se i ne­ka­ko ut­vr­de oni s vi­še imo­vi­ne, tak­vi uvi­jek ima­ju op­ci­je pa pre­ne­su imo­vi­nu na tvrt­ke ili od­se­le u ino­zem­s­tvo i ta­mo su po­rez­ni obvez­ni­ci, ka­že nam su­go­vor­nik. A tak­vih pri­mje­ra smo ima­li, po­put ono­ga Lu­ke Ra­ji­ća ka­da je pro­dao Lu­ru. Oni si­ro­maš­ni tak­vo što si ne mo­gu omo­gu­ći­ti. U SDP-u ko­ji je još proš­le go­di­ne u svom gos­po­dar­skom pro­gra­mu na­veo po­rez­nu re­for­mu ko­ja uklju­ču­je i po-

or, odm će Jad 200 za ran

u Ku na koj ih oko 20

mo ede ima vrij a

ća, di eur ti­su ijar

mil

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.