Ban­ke i tvrt­ke na ras­pro­da­ji: Be­net­ton, Ste­fa­nel, ENI... na bur­zi vri­je­de si­ću

U tje­dan da­na na mi­lan­skoj bur­zi pro­pa­la je če­t­vr­ti­na vri­jed­nos­ti ne­kih ba­na­ka ili tvrt­ki. Ban­ka Unicre­dit, pri­mje­ri­ce, vri­je­di ma­nje od ne­kret­ni­na u svo­me vlas­niš­tvu

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - ::::: SIL­VI­JE TO­MA­ŠE­VIĆ

pi­še

Sa sa­mo mi­li­jar­dom eura mo­že­te ku­pi­ti če­ti­ri velike tek­s­til­ne tvrt­ke kao što su Be­net­ton, Ste­fa­nel, Ba­si­cent i An­tic­hi Pel­let­ti­eri, a s de­set mi­li­jar­di mo­že­te ku­pi­ti če­ti­ri ban­ke kao što su Me­di­oban­ca, Ban­ca Po­po­la­re, Bper i Cre­di­to Val­tel­li­ne­se. Tak­ve su ci­je­ne na bur­za­ma. U sa­mo tje­dan da­na na mi­lan­skoj bur­zi pro­pa­la je če­t­vr­ti­na vri­jed­nos­ti ne­kih ba­na­ka ili tvrt­ki. Bo­lje ni­je bi­lo ni na bur­zi u Fran­k­fur­tu. Ili bi­lo ko­joj dru­goj u svi­je­tu. A pri­je go­di­nu da­na sa­mo je Be­net­ton, pri­mje­ri­ce, na bur­zi vri­je­dio 964 mi­li­ju­na eura.

Ma­li di­oni­ča­ri tre­ba­ju če­ka­ti

Što se do­go­di­lo? Na bur­za­ma se za­ra­đu­je špe­ku­la­ci­ja­ma. Pro­da­ju se di­oni­ce ne­ke tvrt­ke za ko­ju se na te­me­lju raz­nih ana­li­za sma­tra da ne pos­lu­je baš naj­bo­lje. Vri­jed­nost nje­zi­nih di­oni­ca pa­da jer ima vi­še pro­da­va­te­lja od ku­pa­ca. Kad ci­je­na di­oni­ca pad­ne na iz­nos ni­ži od stvar­ne vri­jed­nos­ti tvrt­ke, po­jav­lju­ju se kup­ci. Oni ku­pu­ju jef­ti­ne di­oni­ce dok im ci­je­na ne na­ras­te, on­da ih po­či­nju pro­da­va­ti. Za­ra­di se na raz­li­ci u ku­po­pro­da­ji. No, što kad ma­li di­oni­ča­ri, ko­ji su ku­pi­li di­oni­ce ne­ke tvrt­ke dr­že­ći ka­ko će nji­ho­va vri­jed­nost stal­no ras­ti pa će ta­ko za­ra­di­ti vi­še ne­go da su no­vac oro­či­li u ban­ci, uvi­de da di­oni­ce pa­da­ju? Ne tre­ba­ju či­ni­ti ni­šta, već jed­nos­tav­no če­ka­ti da di­oni­ca po­nov­no na­ras­te. Za­pra­vo, dok se di­oni­ca ne pro­da, ne mo­že se go­vo­ri­ti o gu­bit­ku ili o za­ra­di. Tek ka­da se pro­da i ako se do­bi­je vi­ša ci­je­nu od one za ko­ju ste je ku­pi­li, on­da ste za­ra­di­li. To što se do­ga­đa na bur­za­ma do­is­ta je ap­surd­no. Vri­jed­nost ne­kih tvrt­ki ne­ma ni­kak­ve ve­ze sa stvar­noš­ću. Pri­mje­ri­ce, ta­li-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.