J. Ko­sor u kam­pa­nji po­la go­di­ne, opor­ba će bi­ti tek dva tjed­na

Služ­be­no pre­diz­bor­na kam­pa­nja mo­žda ne­će tra­ja­ti du­lje od dva tjed­na, ali opor­ba bi to mo­gla na­dok­na­di­ti upo­zo­ra­va­njem na eko­nom­ske po­ka­za­te­lje

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (P. Ma­re­tić Žo­nja/vlm)

Kao što se pre­du­go če­ka­lo na da­tum iz­bo­ra iz­gle­da da će se du­go če­ka­ti i na da­tum ras­pu­šta­nja Sa­bo­ra od ko­jeg za­pra­vo svi ro­ko­vi i po­či­nju te­ći. Bez da­tu­ma ras­pu­šta­nja Sa­bo­ra ne zna se ni da­tum ras­pi­si­va­nja iz­bo­ra na­kon če­ga sve stran­ke ima­ju 14 da­na da pre­da­ju svo­je kan­di­da­cij­ske lis­te. Uz pret­pos­tav­ku da će vla­da­ju­ći is­ko­ris­ti­ti svo­ju mo­guć­nost te Sa­bor ras­pus­ti­ti u kraj­njem ro­ku, a to je po­če­tak lis­to­pa­da jer se po za­ko­nu iz­bo­ri mo­ra­ju odr­ža­ti naj­kas­ni­je 60 da­na od ras­pu­šta­nja Sa­bo­ra, služ­be­na iz­bor­na pro­midž­ba pred pred­sto­je­će bi iz­bo­re mo­gla bi­ti po­pri­lič­no kratka. – Ka­ko od ras­pi­si­va­nja iz­bo­ra do iz­bo­ra mo­ra pro­ći 30 da­na kraj­nji rok za ras­pi­si­va­nje je 4. stu­de­nog. U slu­ča­ju da se iz­bo­ri za­is­ta ras­pi­šu tek ta­da kan­di­da­tu­re tre­ba­ju pris­pje­ti u DIP naj­kas­ni­je do 18. stu­de­nog do 24 sa­ta, a DIP objav­lju­je pra­vo­va­lja­ne kan­di­da­tu­re naj­kas­ni­je do 20. stu­de­nog do 24 sa­ta kad kre­će služ­be­no i iz­bor­na pro­midž­ba. Ko­ja bi po toj lo­gi­ci tra­ja­la sa­mo dva tjed­na – ka­že Dra­gan Ze­lić iz GONG-a. Ova­kav sce­na­rij vla­da­ju­ćem HDZu pred pred­sto­je­će par­la­men­tar­ne iz­bo­re ite­ka­ko od­go­va­ra jer pre­mi­jer­ka Jadranka Ko­sor već je po­la go­di­ne u iz­bor­noj kam­pa­nji. – Is­ti­na je da je opor­ba u te­žoj po­zi­ci­ji, ali sa­mo za­to što ne­do­volj­no ko­ris­ti ve­li­ku pred­nost ko­ju ima, a to su ne­ga­tiv­ni eko­nom­ski po­ka­za­te­lji. Ključ­na po­gre­ška opor­be je što se pre­vi­še ba­vi mo­ra­li­zi­ra­njem i što se stal­no pri­ka­zu­ju čis­tun­ci­ma. To čo­vjek mo­že ču­ti tri-če­ti­ri pu­ta, ali ne mo­že stal­no slu­ša­ti jed­no te is­to jer to br­zo pos­ta­ne do­sad­no – ka­že po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žar­ko Pu­hov­ski.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.