Biv­ši, a mo­žda i bu­du­ći slo­ven­ski pre­mi­jer vo­li pris­lu­ški­va­ti

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Biv­ši a la­ko mo­gu­će i bu­du­ći slo­ven­ski pre­mi­jer na­šao se na­kon afe­re “Pa­tria” u sre­di­štu još jed­ne. Blo­ger Mi­tja Kuns­telj tvr­di da Jan­ša već go­di­na­ma pris­lu­šku­je po­li­tič­ke ne­pri­ja­te­lje ali i sa­vez­ni­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.