Bra­ni­te­lji­ma je SDP ne­pri­hvat­ljiv – 88 pos­to ih ne že­li ni ču­ti za njih

Či­ni se da je pro­pao plan ko­ji je po­kre­nuo još Ivi­ca Ra­čan – da se pre­ko sto­žer­nog bri­ga­di­ra i ne­ka­daš­njeg al­kar­skog voj­vo­de An­te Ko­tro­ma­no­vi­ća so­ci­jal­de­mo­kra­ti pri­bli­že bra­ni­te­lji­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

ta­nja, osim pi­ta­nja osu­đe­nih ge­ne­ra­la. bra­ni­te­lji ni­su sto­ka ko­jom se mo­že sa­mo ta­ko ma­ni­pu­li­ra­ti. Proš­le su već če­ti­ri Vla­de, a do­ći će i pe­ta ko­ja se sa­mo igra bra­ni­te­lji­ma i po­štu­je ih sa­mo na rji­eči­ma, a ne i na dje­li­ma – us­t­vr­dio je Klemm. Po nje­go­vom mišljenju do­bar dio bra­ni­te­lja bi bio sklon li­je­voj po­li­tič­koj op­ci­ji da nje­ni čel­ni­ci po­ka­žu sa­mo ma­lo do­bre vo­lje. Iako su i Zo­ran Mi­la­no­vić i Ivo Jo­si­po­vić ko­ji je na mjes­to pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke do­šao iz SDP-a rek­li da im je ha­aška presuda ge­ne­ra­li­ma ne­pri­hvat­lji­va Klem­mu to ni­je do­volj­no. – Ne­ka do­đu u Vu­ko­var, Ška­br­nju, Za­dar ili Knin kao pred­sjed­ni­ca Vla­de Jadranka Ko­sor i poz­dra­ve za­to­če­ne hrvatske ge­ne­ra­le. To će nam bi­ti do­volj­no da ih pri­hva­ti­mo – re­kao je Klemm ko­ji sam ne bi ta­da sum­njao u Mi­la­no­vi­će­ve ri­je­či. Sma­tra da bi ta­da “Mi­la­no­vić go­vo­rio ne sa­mo u svo­je ime, ne­go u ime ci­je­le opor­be i ne bi­smo mu ima­li raz­lo­ga ne vje­ro­va­ti”. – Dr­žao bih ga za ri­ječ kao li­de­ra opor­be i čo­vje­ka ko­ji že­li bi­ti hr­vat­ski pre­mi­jer –re­kao je Klemm ko­ji je pu­no po­mir­lji­vi­ji od mno­gih ko­ji, ne­ute­me­lje­no, SDP-u va­de kri­men iz ‘90.-ih go­di­na i na­vod­ne ne­volj­kos­ti u osa­mos­ta­lji­va­nju Hrvatske. Iako mu je ne­pri­hvat­lji­va Ves­na Pu­sić za ko­ju sma­tra da u sva­koj pri­li­ci ponižava ili ocr­nju­je hr- vat­ske bra­ni­te­lje, ko­ali­ci­ji li­je­vog centra ne odri­če da mo­žda mo­že zas­tu­pa­ti i hrvatske bra­ni­te­lje kao in­te­res­nu sku­pi­nu. – Mi se nismo bo­ri­li za kri­mi­nal­nu Hr­vat­sku pro­tiv kak­ve se bo­ri sa­daš­nja pred­sjed­ni­ca Vla­de, i oče­ku­je­mo da se i oni že­le bo­ri­ti pro­tiv to­ga – za­klju­čio je Klemm, ko­ji se ne že­li za­ma­ra­ti sta­tus­nim pi­ta­nji­ma hr­vat­skih bra­ni­te­lja ni­ti sma­tra da bi it­ko mo­gao po­ku­ša­ti us­kra­či­va­ti im pra­va. Ko­tro­ma­no­vić s dru­ge stra­ne sma­tra da su SDP-u na­šte­ti­le upra­vo ak­ci­je ko­je je pro­vo­dio ne­ka­daš­nji mi­nis­tar bra­ni­te­lja Ivi­ca Pan­čić, da­nas ot­pad­nik iz SDP-a ko­ji je stran­ku na­pus­tio ne­ko­li­ko da­na na­kon što je svo­je am­bi­ci­je iz­van Par­ti­je od­lu­čio po­ku­ša­ti za­do­vo­lji­ti i Mi­lan Ban­dić, ne­us­pješ­ni as­pi­rant na mjes­to pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke. – Pan­čić nam je ja­ko pu­no na­šte­tio iako je u mno­go če­mu bio u pra­vu. No, vje­ro­jat­no nit­ko ni­je za­bo­ra­vio sce­nu ka­da mu Be­štak vra­ća nož­nu pro­te­zu. Me­đu­tim, ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni da je HDZ iz­rav­no sma­njio mi­ro­vi­ne bra­ni­te­lji­ma za 10 pos­to, a po­sred­no uvo­đe­njem ha­ra­ča i za 14 pos­to – tvr­di Ko­tro­ma­no­vić ko­ji us­pr­kos po­raz­nim re­zul­ta­tim re­pre­zen­ta­tiv­ne an­ke­te sma­tra da će bi­ra­či, a me­đu nji­ma i bra­ni­te­lji kao za­seb­na sku­pi­na, pre­poz­na­ti kva­li­te­tu nje­go­ve stran­ke i ko­ali­ci­je te im da­ti glas na iz­bo­ri­ma. Ve­lik je

:: An­te Ko­tro­ma­no­vić tre­bao bi bi­ti mi­nis­tar bra­ni­te­lja po­bi­je­di li opor­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.