Pre­čes­to smo ig­no­ri­ra­li Pli­ni­ja

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Uz gla­vo­bo­lje zbog an­ke­ta, ko­je ipak ni­su po­raz­ne ne­go sa­mo u ne­kim di­je­lo­vi­ma za­bri­nja­va­ju­će, u SDP-u se mo­ra­ju su­oči­ti i s pro­ble­mom Iva­na Ja­kov­či­ća ko­ji ko­ris­ti sva­ku pri­li­ku da is­ko­či iz ko­ali­cij­skih ši­na. – Ni­no se po­na­ša kao da je Is­tra ne­kak­va kra­lje­vi­na i kao da ga Hr­vat­ska uop­će ne za­ni­ma. Ne po­na­ša se fa­ir, a mi smo da se on bi uvri­je­dio čes­to i ig­no­ri­ra­li i mi­ni­ra­li nje­go­vog kon­ku­ren­ta Pli­ni­ja Cuc­cu­ri­na – us­t­vr­dio je naš su­go­vor­nik iz sa­mog vr­ha So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je. Is­pri­čao je pri­tom i si­tu­aci­ju s po­s­ljed­njih pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra ka­da je Zo­ran Mi­la­no­vić za­mo­lio Ivu Jo­si­po­vi­ća da ne ode na su­če­lja­va­nje kan­di­da­ta ko­je je Pli­nio Cuc­cu­rin or­ga­ni­zi­rao u Ba­la­ma. – Mi­la­no­vić je re­kao Jo­si­po­vi­ću da je to sa­mo pro­mo­ci­ja Cuc­cu­ri­na i da ne tre­ba oti­ći u Ba­le. Na­pra­vio je to sa­mo da ne bi uvri­je­dio ili oz­lo­je­dio Ja­kov­či­ća – re­kao je naš iz­vor ko­ji tvr­di da će se pre­mi­jer­ka Jadranka Ko­sor, vr­lo vje­ro­jat­no, ubr­zo po­ja­vi­ti u Is­tri s no­vim pro­jek­ti­ma za ko­je ni­je sprem­no ni­šta osim tin­te ko­ji­ma će ih potpisati.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.