Ko­je će važ­ne dr­žav­ne stra­te­gi­je bi­ti blo­ki­ra­ne

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

• Ve­le­pos­la­ni­ci i ge­ne­ral­ni kon­zu­li

Hr­vat­ska na čak 15 mjes­ta u svi­je­tu, uklju­či­vo i naj­moć­ni­je dr­ža­ve svi­je­ta, već mje­se­ci­ma ne pos­tav­lja no­ve di­plo­ma­te

• Pot­pis pris­tup­nog ugo­vo­ra s EU

Pro­blem će nas­ta­ti kra­jem go­di­ne jer Jo­si­po­vić i Ko­sor mo­ra­ju pret­hod­no do­go­vo­ri­ti sas­tav hrvatske de­le­ga­ci­je

• Ar­bi­tra­ža sa Slo­ve­ni­jom

Slo­ven­ci upra­vo rje­ša­va­ju iz­bor svog su­ca, pred­stav­ni­ka u pe­te­ro­čla­noj Ar­bi­tra­ži za raz­gra­ni­če­nje na mo­ru

• Na­ba­va rat­nih zra­ko­plo­va HRZ

Pos­to­ji ne­ko­li­ko po­nu­da i na­či­na ka­ko ri­je­ši­ti pro­blem na­bav­ke no­ve rat­ne eska­dri­le, ali če­ka se do­go­vor u vlas­ti

• Iz­grad­nja op­hod­nih bro­do­va

Odav­no je već od­lu­če­no da Hr­vat­skoj, ob­zi­rom na NA­TO za­da­će, tre­ba­ju pa­trol­ni bro­do­vi, pr­vi se već tre­ba gra­di­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.