Mi­la­no­vić lak­še pro­tiv J. Ko­sor ne­go Li­ni­ća...

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Kad se je­dan­put šče­pa pr­vo mjes­to u stran­ci, dr­ži ga se zvjer­skim zu­bi­ma i pu­šta sa­mo ako su zu­bi tak­ma­ca ja­či. To Slav­ko Li­nić zna te je iz­ja­vom da bi sa Zo­ran Mi­la­no­vić kao pre­mi­jer tre­bao odre­ći vo­đe­nja stran­ke htio še­fa SDP-a uči­ni­ti ne­si­gur­nim i ohra­bri­ti mu mo­gu­će pro­tiv­ni­ke. Upra­vo je Li­nić bio su­di­onik naj­ve­ćeg bro­ja afe­ra iz vre­me­na SDP-ove vlas­ti, a čes­to nas­tu­pa u pa­ru sa Želj­kom Jo­va­no­vi­ćem, pa mo­že­mo za­mis­li­ti ko­ja mo­ral­na moć sto­ji iza nas­to­ja­nja da se Mi­la­no­vi­ća ru­ši. Sklo­nost mu­te­žu i bolj­še­vič­ki obra­ču­ni s po­li­tič­kim pro­tiv­ni­kom če­kić su i na­ko­vanj ko­jim se ku­je par­tij­sko zla­to. Na­vod­no je cilj Pan­tov­ča­ka i oko­li­ce da pos­li­je po­bje­de Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je bolj­še­vič­ka sku­pi­na za­uz­me oba­vje­štaj­ne služ­be i re­so­re ko­ji­ma se šti­ti po­li­tič­ka moć, a Mi­la­no­vi­ću os­ta­ve gos­po­dar­stvo i re­for­me na ko­ji­ma si­gur­no pa­da. Ka­žu da je Mi­la­no­vi­će­vo od­bi­ja­nje da Pu­pov­cu pos­li­je iz­bo­ra za­jam­či ko­ali­ra­nje sa­mo ubr­za­lo ko­pa­nje ja­me za pred­sjed­ni­ka SDP-a. Mo­žda će mu bi­ti lak­še po­bi­je­di­ti Ja­dran­ku Ko­sor ne­go Jo­si­po­vi­ća, Mr­si­ća, Li­ni­ća, Jo­va­no­vi­ća i dru­ge “za­vje­re­ni­ke”. ra­zvu­ći pa­ran­gal ne­go gra­di­ti most. Mo­žda ga na kra­ju sa­gra­di baš ona. Mno­gi su bi­li za­te­če­ni po­dat­kom što ga je iz­nio HDZ-ov zas­tup­nik Fra­no Ma­tu­šić – taj će most bi­ti sa­mo ma­lo skuplji od za­gre­bač­ke Are­ne! Sto­ga je ne­vje­ro­jat­no bi­lo či­je pro­tiv­lje­nje toj grad­nji, oso­bi­to ako uoči iz­bo­ra do­la­zi od še­fa SDP-a ko­ji se na­da po­bje­di. Sa­vjet: dru­že Mi­la­no­vi­ću, ako i ne vje­ru­ješ u Bo­ga, os­ta­vi ga na mi­ru, ako ti Hr­vat­ska i nje­zi­no traj­no pro­met­no po­ve­zi­va­nje ni­su na sr­cu – ba­rem to pre­sko­či! pov­la­če­nje ako ga pres­ta­nu bom­bar­di­ra­ti. Za­pra­vo je Ga­da­fi glu­mio Ti­to­va pri­ja­te­lja, a Me­sić Ti­ta, za­pra­vo je to bio ar­he­olo­ški po­ku­šaj spa­ša­va­nja jed­nog od ci­je­log ni­za zlo­či­na­ca ko­ji su se ma­ski­ra­li ne­s­vr­sta­noš­ću. Ni­je­dan sa­vez ili po­kret dr­ža­va u po­vi­jes­ti ni­je pri­vid­no do­brom ide­jom po­kri­vao to­li­ko sa­mo­dr­ža­ca, lik­vi­da­to­ra, lju­do­žde­ra i tla­či­te­lja vlas­ti­to­ga na­ro­da kao po­kret ne­s­vr­sta­nos­ti ko­je­mu je na če­lu bio je­dan od naj­ve­ćih ubo­ji­ca 20. sto­lje­ća – Me­si­ćev uzor Ti­to.

:: Do­ne­dav­no je Hor­va­tin­čić bio vi­tal­ni bo­ga­tun. Po­što je jah­tom ubio dvo­je Ta­li­ja­na, odjed­nom je u te­škom sta­nju...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.