Ko­sor sve afir­ma­tiv­ni­ja, a Mi­la­no­vić sa­mo ni­je­če

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Evo još jed­ne an­ke­te, Priz­mi­ne, ko­ja po­ka­zu­je da su SDP i HDZ go­to­vo iz­jed­na­če­ni. U us­po­red­bi s an­ke­ta­ma ot­pri­je pri­je po­la go­di­ne – šo­kant­no! Što se u me­đu­vre­me­nu do­go­di­lo? Op­će­ni­to gle­da­ju­ći, slje­de­će: Jadranka Ko­sor je sve sa­mo­po­uz­da­ni­ja i afir­ma­tiv­ni­ja, a Mi­la­no­vić i druš­tvo nas­tav­lja­ju – ni­je­ka­ti, ni­je­ka­ti i sa­mo ni­je­ka­ti. Na­ma sa se­la os­ta­le su u sje­ća­nju cu­re i mom­ci ko­je nit­ko ni­je hva­lio kao oni sa­mi se­be, a nit­ko ni­je ku­dio kao oni dru­ge. Tak­vi su se naj­kas­ni­je uda­va­li i že­ni­li ili su os­ta­ja­li usi­dje­li­ce i ne­že­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.