Hor­va­tin­čić u druš­tvu be­di­ne­ri­ce ili lju­bav­ni­ce?

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Prem­da je u go­di­na­ma, To­mis­lav Hor­va­tin­čić do pri­je de­se­tak da­na bio je vi­tal­ni bo­ga­tun ko­ji mo­rem ša­ra luk­suz­nom jah­tom i uži­va. Na­kon što je tom jah­tom ubio dvo­je Ta­li­ja­na i za­vr­šio u za­tvo­ru, odjed­nom je, ka­žu nje­go­vi od­vjet­ni­ci, u te­škom sta­nju, ima kar­ci­nom kos­ti­ju, pi­je li­je­ko­ve... Na­grad­no pi­ta­nje: što mu je bi­la tri­de­set go­di­na mla­đa žena ko­ja mu je pra­vi­la druš­tvo na jah­ti kad se do­go­di­la ne­sre­ća – be­di­ne­ri­ca ili lju­bav­ni­ca?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.