Ga­da­fi glu­mio Ti­to­va pri­ja­te­lja, a Me­sić Ti­ta

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Je­dan bez­na­čaj­ni biv­ši pred­sjed­nik i je­dan dik­ta­tor za­go­vor­nik te­ro­riz­ma pro­tiv ko­jeg se okre­nuo ci­je­li svi­jet, Me­sić i Ga­da­fi – ko­ja je to po­li­tič­ka moć i mo­ral­na uvjer­lji­vost! Na­vod­no je Ga­da­fi mo­lio Me­si­ća da ve­li­kim si­la­ma pre­ne­se po­ru­ku ka­ko je spre­man na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.