OS­TO­JIĆ Pra­vi us­pjeh bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je bit će is­ko­pi­ne iz vr­ta bla­gaj­ni­ce HDZ-A

Jadranka Ko­sor stal­no po­ku­ša­va se­be sta­vi­ti na če­lo bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je, za­bo­rav­lja­ju­ći da su, pre­ma Us­ta­vu RH, Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo i USKOK neo­vis­na sud­be­na ti­je­la raz­go­va­ra­la Sla­vi­ca Vu­ko­vić snimio Ivo Čagalj/pixsell

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Spli­ća­nin Ran­ko Os­to­jić, član Pred­sjed­niš­tva SDP-a, u vri­je­me vla­de Ivi­ce Ra­ča­na bio je rav­na­telj po­li­ci­je. Da­nas je u Sa­bo­ru, pred­sjed­nik Po­vje­rens­tva za na­ci­onal­nu si­gur­nost, a osvo­ji li SDP s part­ne­ri­ma po­nov­no vlast, naj­iz­gled­ni­ji je bu­du­ći mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va. No, upo­zo­ra­va on, pr­vo tre­ba do­bi­ti iz­bo­re, a on­da pus­ti­ti man­da­ta­ra da pred­lo­ži svo­ju vla­du. Do ta­da, raz­go­va­ra­li smo s Os­to­ji­ćem o iz­bo­ri­ma, pre­mi­jer­ki, Ke­ru­mu, si­tu­aci­ji u SDP-u i kas­tav­skoj ko­ali­ci­ji. :: Ne­dav­no je Slav­ko Li­nić uz­bur­kao po­li­tič­ku jav­nost iz­ja­vom da Zo­ran Mi­la­no­vić, bu­de li pre­mi­jer, tre­ba da­ti os­tav­ku na mjes­to pred­sjed­ni­ka SDP-a. Ka­kav je vaš stav o to­me? SDP je de­mo­krat­ska stran­ka u ko­joj imaš pra­vo iz­ni­je­ti svo­je miš­lje­nje. Pre­ma to­me, zbog iz­go­vo­re­nog se ne “le­ti”, ni­ko­me ne­će pas­ti kru­na s gla­ve, ni­kom se ne­će ni­šta do­go­di­ti. Vr­lo br­zo sti­gao je i od­go­vor da to ne­će bi­ti ta­ko i ta pri­ča se za­vr­ši­la. :: Sla­že­te li se vi s Li­ni­će­vim miš­lje­njem? Svat­ko mo­že da­ti svo­ju ide­ju ili ini­ci­ja­ti­vu za pro­mje­nu sta­tu­ta, ali ja se sla­žem da pred­sjed­nik stran­ke bu­de i pre­mi­jer. :: Je li štet­no za SDP usu­sret iz­bo­ri­ma iz­la­zi­ti u jav­nost s iz­ja­va­ma ko­je se mo­gu pro­tu­ma­či­ti na na­čin da ima­te pro­ble­ma s je­dins­tvom u stran­ci? Stal­ni su po­ku­ša­ji da se za­va­de vo­de­ći lju­di unu­tar SDP-a, što je tak­ti­ka HDZ-a. Mi se di­či­mo svo­jom de­mo­krat­skom tra­di­ci­jom i pra­vom da go­vo­ri­mo što mis­li­mo. Po­nav­ljam, ne­će nam se zbog to­ga ni­šta do­go­di­ti. Upra­vo bi tre­ba­lo pre­poz­na­ti da je os­no­va de­mo­kra­ci­je da se ne in­zis­ti­ra na to­me da svi mo­ra­ju ima­ti is­to miš­lje­nje. Za­to je SDP naj­de­mo­krat­ski­ja stran­ka u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj i naj­bo­lja stran­ka. :: Je li Ivi­ca Ra­čan za­ne­ma­rio SDP dok je bio pre­mi­jer, kao što Li­nić ka­že? O to­me je sve re­če­no, ja bih se vi­še vo­lio ori­jen­ti­ra­ti na sve ono dru­go što je Slav­ko Li­nić u tom in­ter­v­juu go­vo­rio. Po­no­vio je sta­vo­ve i rje­še­nja ko­je smo iz­no­si­li u Sa­bo­ru, o po­re­zu na ek­s­tra­vi­so­ke ka­ma­te na stam­be­ne kre­di­te, iz­nio je smje­ro­ve eko­nom­ske po­li­ti­ke SDP-a o ula­ga­nji­ma u in­dus­tri­ju i ener­ge­ti­ku, ta­ko­đer i sve one de­ta­lje ve­za­ne uz ra­zvoj Hrvatske. To zna­či, ka­da se za­du­žu­je­te, tre­ba­te se za­du­ži­va­ti ne da bis­te no­vac po­tro­ši­li sa­mo ta­ko, već da bis­te ulo­ži­li u ra­zvoj i kva­li­tet­ni­ji ži­vot ovo­ga druš­tva. :: U jav­nost su iz­aš­li re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja tvrt­ke Priz­ma pro­ve­de­nog u sr­p­nju i ko­lo­vo­zu za HDZ. Re­zul­ta­ti go­vo­re da bi SDP do­bio 26,8, a HDZ 24,9 pos­to gla­so­va. Kas­tav­ska ko­ali­ci­ja do­bi­la bi 37,8 pos­to gla­so­va. Ko­men­ti­raj­te mi te re­zul­ta­te, s ob­zi­rom na pri­bli­ža­va­nje HDZ-a SDP-u. Je­di­ni rej­ting ko­ji priz­na­jem jest onaj na dan iz­bo­ra. Me­đu­tim, ka­da već go­vo­ri­mo o is­tra­ži­va­nju, je­di­ni je re­le­van­tan rej­ting u ovom tre­nut­ku onaj ko­ali­ci­je SDP/HNS/ IDS/HSU u od­no­su na HDZ, bu­du­ći da mi ima­mo pot­pi­san spo­ra­zum o za­jed­nič­kom iz­la­sku na iz­bo­re. Po­je­di­ni rej­tin­zi stra­na­ka na­še ko­ali­ci­je ni­su re­le­vant­ni. Ovo je još je­dan po­ku­šaj ma­za­nja oči­ju jav­nos­ti i jef­ti­ne ma­ni­pu­la­ci­je u Sa­na­de­ro­vu sti­lu ko­ja ovo­ga pu­ta ne­će pro­ći. :: Na­vod­no pos­to­je re­zul­ta­ti dru­gog is­tra­ži­va­nja pre­ma ko­je­mu mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Ka­ra­mar­ko u oči­ma jav­nos­ti bo­lje pro­la­zi ne­go vi. Ima­te li na to ko­men­tar? Ja ni­ka­da ni­sam čuo za is­tra­ži­va­nja jav­nog mni­je­nja ko­ja su­če­lja­va­ju ne­ke lju­de u smis­lu tko bi bio bo­lji mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va. To bi ima­lo smis­la ka­da bi bi­li ne­po­sred­ni iz­bo­ri za mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va. Ova­ko, bit će iz­bo­ri, imat će­mo vla­du i man­da­ta­ra ko­ji će od­lu­či­ti tko će bi­ti mi­nis­tri. :: Kak­vi su od­no­si unu­tar ko­ali­ci­je, s ob­zi­rom na to da Ja­kov­čić ni­je pos­lu­šao sa­vjet

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.