SDP JE DE­MO­KRAT­SKA STRAN­KA U KO­JOJ IMAŠ PRA­VO IZ­NI­JE­TI SVO­JE MIŠ­LJE­NJE. PRE­MA TO­ME, ZBOG IZ­GO­VO­RE­NOG SE NE „LE­TI“

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i s pre­mi­jer­kom je ušao u pro­jekt Bri­ju­ni ri­vi­je­ra? Bri­ju­ni ri­vi­je­ra ni­su pro­jekt ve­zan uz Kas­tav­sku sku­pi­nu ni­ti je na­ša ko­ali­ci­ja sas­tav­lje­na po na­če­lu pos­luš­nos­ti. Sam Ja­kov­čić re­kao je da je to pro­jekt za ko­ji se za­la­gao kao žu­pan i to ni­je te­ma za­jed­nič­kog pro­gra­ma. On ni­je pot­pi­sao ugo­vor s HDZ-om. Bi­le su broj­ne na­ja­ve ka­ko se Kas­tav­ska sku­pi­na ne­će mo­ći do­go­vo­ri­ti ni o bro­ju sa­bor­skih mjes­ta, lis­ta i sve­ga os­ta­lo­ga, a to je br­zo i jed­nos­tav­no uči­nje­no. Una­toč že­lja­ma mno­gih ko­ji bi vo­lje­li da se sve ras­pad­ne i že­lji HDZ-a da ne­ma kva­li­tet­nog su­par­ni­ka, to se ne­će os­tva­ri­ti. :: Zna­či, do­go­vo­ri­li ste se o iz­bor­nim lis­ta­ma? Sve se zna. Broj mjes­ta ko­ja pri­pa­da­ju odre­đe­noj stran­ci i nji­ho­ve po­zi­ci­je, sve je dav­no do­go­vo­re­no. :: Zna­ju li se lju­di ko­ji će za­uze­ti odre­đe­na mjes­ta? Jes­te li se vi u SDP-u do­go­vo­ri­li? Glav­ni od­bor SDP-a, ka­da za to do­đe vri­je­me, pred­lo­žit će lju­de ko­ji zas­lu­žu­ju bi­ti naj­bo­lji za po­je­di­nu iz­bor­nu je­di­ni­cu. Još nismo do­go­vo­ri­li mjes­ta. Mi se pri­pre­ma­mo. Ko­or­di­na­tor sam za 9. iz­bor­nu je­di­ni­cu, ra­di­mo od ruj­na proš­le go­di­ne i us­mje­re­ni smo k svom ci­lju, a to je da do­bi­je­mo iz­bo­re. Tko će bi­ti ko­ji na lis­ti, to ni­je mo­tiv u ovom tre­nut­ku ni me­ni ni os­ta­lim lju­di­ma iz SDP-a. Nas­to­ji­mo do­bi­ti iz­bo­re, una­toč svim ma­ni­pu­la­ci­ja­ma, ka­ko bro­jem bi­ra­ča, ta­ko i poz­na­tim teh­ni­ka­ma laž­nih pre­diz­bor­nih obe­ća­nja HDZ-a. :: Što mis­li­te o bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je o ko­joj pre­mi­jer­ka go­vo­ri. Je li is­tin­ska ili ima za cilj da Ja­dran­ku Ko­sor odr­ži na vr­hu HDZ-a i dr­ža­ve? Jadranka Ko­sor stal­no po­ku­ša­va se­be sta­vi­ti na če­lo bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je i pri to­me za­bo­rav­lja da su, pre­ma Us­ta­vu RH, Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo i USKOK neo­vis­na sud­be­na ti­je­la. Za­hva­lju­ju­ći ala­ti­ma ko­je ima­ju, a tre­ba pod­sje­ti­ti da su iz­mje­ne Za­ko­na o kaz­ne­nom pos­tup­ku za­po­če­te 2002. go­di­ne, da­nas, na sre­ću, pre­mi­jer­ka i ne zna za pos­tup­ke ko­ji su u ti­je­ku. Naj­bo­lji je pri­mjer to­ga istraga o MOL-u. Neo­z­bilj­no je se­bi pri­pi­si­va­ti zas­lu­ge ko­je ti ne pri­pa­da­ju, a nje­zi­na nas­to­ja­nja da se sta­vi na če­lo bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je po­ku­šaj su za­do­vo­lja­va­nja ta­šti­ne. Svi­ma je jas­no da su svi sve zna­li. Lju­di ni­su na­iv­ni i zna­ju tko tu ra­di po­sao, a to je Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo. :: Jes­te li za­do­volj­ni ra­dom glav­nog dr­žav­nog od­vjet­ni­ka Mla­de­na Ba­ji­ća? Ja sam za­do­vo­ljan re­zul­ta­ti­ma ra­da Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva. Ni­je Mla­den Ba­jić sam. U uvje­ti­ma u ko­ji­ma ra­de i u ko­ji­ma im Vlada RH ni­je omo­gu­ći­la tra­že­ne ka­pa­ci­te­te i sred­stva, ap­so­lut­no mo­ram re­ći da oni, ne sa­mo u ovim “ra­zvi­ka­nim slu­ča­je­vi­ma”, odra­đu­ju svoj po­sao. Po­nav­ljam, oni ko­ji se po­ku­ša­va­ju ki­ti­ti tu­đim pe­rjem na­ru­ša­va­ju Us­tav ko­ji de­fi­ni­ra Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo kao ne­ovis­no pra­vo­sud­no ti­je­lo. Slu­čaj s Inom, ka­da je pre­mi­jer­ka rek­la da će s dr- žav­nim od­vjet­ni­kom ras­pra­vi­ti to što je ni­je iz­vi­jes­tio o is­tra­zi o MOL-u, po­ka­zu­je da bi pa­la iz us­tav­nog pra­va. Sas­tan­ka za ko­ji je tvr­di­la da će bi­ti odr­žan ni­je bi­lo ni­ti će se do­go­di­ti dok tra­je istraga, una­toč nje­zi­nim že­lja­ma. Dok tra­je istraga u uskoč­kom pred­me­tu, ni s kim se ne mo­že o nje­mu raz­go­va­ra­ti. Na­dam se da će­mo pra­vi us­pjeh vi­dje­ti usko­ro, ka­da Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo pre­gle­da is­ko­pi­ne iz vr­ta gos­po­đe Pa­vo­še­vić ko­ja se bri­nu­la o cr­nom stra­nač­kom bla­gu. Vje­ru­jem da će­mo usko­ro i saz­na­ti taj­nu ka­ko je HDZ “do­bi­vao” iz­bo­re. :: Ho­će li SDP voditi druk­či­ju po­li­ti­ku pre­ma EU ili mis­li­te da je pre­mi­jer­ka Ko­sor do­bro vo­di? Mi u SDP-u svo­ju eu­rop­sku stra­te­gi­ju ni­ka­da nismo na­pus­ti­li i uvi­jek smo bi­li za EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.