Na­kon ci­jep­lje­nja Mo­pa­ru­om 111 dje­ce do­bi­lo za­uš­nja­ke

Za­bi­lje­že­na su i tri slu­ča­ja se­roz­nog me­nin­gi­ti­sa Spor­no cje­pi­vo Mo­pa­ru po­vu­če­no je iz upo­ra­be

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (I. Ba­ri­šić/vlm)

Broj dje­ce u Hr­vat­skoj ko­ja su na­kon ci­jep­lje­nja do­bi­la za­uš­nja­ke eks­plo­di­rao je. Pre­ma zdrav­s­tve­nim sta­tis­ti­ka­ma, la­ni je re­gis­tri­ra­no ukup­no 277 nus­po­ja­va ci­jep­lje­nja, a vrh te ljes­tvi­ce za­uze­le su one pro­tiv os­pi­ca, mum­p­sa i ru­be­le. U 111 slu­ča­je­va pri­jav­lje­ni su za­uš­nja­ci do­bi­ve­ni od MoPaRua ko­je­ga pro­izvo­di Imu­no­lo­ški za­vod. Sa­mo go­di­nu da­na pri­je u li­ječ­nič­kim je evi­den­ci­ja­ma tak­vih slu­ča­je­va bi­lo sa­mo 48, zbog če­ga je cje­pi­vo Mo­Pa­Ru po­vu­če­no iz upo­ra­be. – Te­ško je re­ći je li po­sri­je­di po­ve­ćan broj nus­po­ja­va ili pri­ja­va. Is­ti­na je, čim je doš­lo do po­ve­ća­nja, raz­lo­ge tre­ba is­pi­ta­ti. No, broj ni­je dra­ma­ti­čan jer se još kre­će unu­tar gra­ni­ca oče­ki­va­nog – ko­men­ti­rao je zdrav­s­tve­nu sta­tis­ti­ku epi­de­mi­olog prim. dr. Bernard Ka­ić, ured­nik iz­vješ­ća Služ­be za epi­de­mi­olo­gi­ju za­raz­nih bo­les­ti Hr­vat­skog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo u ko­jem se, ta­ko­đer, na­vo­di ka­ko su na­kon ci­jep­lje­nja Mo­Pa­Ru­om za­bi­lje­že­na i tri slu­ča­ja se­roz­nog me­nin­gi­ti­sa. Od os­ta­lih re­gis­tri­ra­nih, 39 slu­ča­je­va od­no­si se na nus­po­ja­ve za­bi­lje­že­ne na­kon što su oso­be ci­jep­lje­ne pro­tiv dif­te­ri­je, te­ta­nu­sa i hri­pav­ca te dje­čje pa­ra­li­ze, a pri­mi­le su cje­pi­vo Pa­di­acel tvrt­ke Sa­no­fi Pas­te­ur.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.