Već 41 go­di­nu spo­mi­nje se ovaj na­sip, a on­da je doš­la na­ša prin­ce­za, na­ša kra­lji­ca, i ta­da je Met­ko­vi­ću sve pro­c­vje­ta­lo. Vje­ruj­te, da Jadranka Ko­sor ne sje­di na Mar­ko­vom tr­gu, mi bi­smo če­ka­li na­sip još 140 go­di­na.

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

“Po­kre­nuo sam pos­tu­pak sa že­ljom da ri­je­šim svoj sta­tus. Mo­je je pra­vo da mi­ro­vi­nu ili za­dr­žim ili za­mrz­nem.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.