Iz pr­ve ru­ke mo­gu po­t­vr­di­ti ka­ko je pu­kov­nik Ga­da­fi bio spre­man pot­pu­no se po­vu­ći iz jav­nog i po­li­tič­kog ži­vo­ta.

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

“Moj sin Jo­ško je stid­ljiv, mi­ran i po­vu­čen. Mo­mak je stvar­no na mis­tu, ni­ka­da se u ži­vo­tu ni­je po­tu­kao.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.