Hel­mut kohl

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Ne­ka­daš­nji kan­ce­lar i stra­nač­ki ko­le­ga žes­to­ko je na­pao po­li­ti­ku An­ge­le Mer­kel, me­đu os­ta­lim, i zbog od­no­sa sa SAD-om. “Ni­sam ni sa­njao da će ame­rič­ki pred­sjed­nik do­ći u Eu­ro­pu i pre­le­tje­ti pre­ko Nje­mač­ke”, ka­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.