Ga­da­fi­je­vo sk­lo­ni­šte na­la­zi se na du­bi­ni od 220 me­ta­ra u sa­har­skoj pus­ti­nji. Grad­nja je sta­ja­la vi­še od šest mi­li­jar­di do­la­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

na Li­bi­ju. Pri­mjer je ne­dav­ni po­ku­šaj Ga­da­fi­je­vih te­ro­ris­ta da dig­nu u zrak ka­tar­sko ve­le­pos­lans­tvo u Al­ži­ru i Tu­ni­su. Si­gur­no je da će tre­ba­ti ulo­ži­ti mno­go tru­da da Ga­da­fi bu­de uhi­ćen, mno­go vi­še ne­go za uhi­će­nje Sa­da­ma Hu­se­ina ili lo­ci­ra­nje i uboj­stvo Bin La­de­na. Pu­kov­nik Ga­da­fi je, na­ime, čo­vjek iz ple­me­na, a zna­ju se ple­men­ska pra­vi­la:

šte oni skl kao ovo ji­ca Tit Kon iju kod Ga

daf r uzo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.