Pr­ste da­lje od ba­na­ka, ni­su to va­še igrač­ke

Ako nis­te za­do­volj­ni pos­to­je­ćim ban­ka­ma, os­nuj­te vlas­ti­tim nov­cem, svo­je ban­ke. Pa sni­ža­vaj­te ak­tiv­ne ka­mat­ne sto­pe, po­ve­ća­vaj­te pa­siv­ne do mi­le vo­lje Bo­ris­lav Ške­gro

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

PSa­vjet­nik Vla­de i ne­ka­daš­nji mi­nis­tar fi­nan­ci­ja ana­li­zi­ra gos­po­dar­ske te­me. Je­dan od na­ših naj­ve­ćih struč­nja­ka za jav­ne

fi­nan­ci­je ne pre­za od bor­be pro­tiv “op­će­pri­hva­će­nih is­ti­na”

re­diz­bor­na kam­pa­nja u pu­nom je ti­je­ku. Am­bi­ci­oz­ni pre­ten­den­ti na vlast iz naj­raz­li­či­ti­jih stra­na­ka za­si­pa­ju nas sve ne­vje­ro­jat­ni­jim ide­ja­ma ko­ji­ma bi to­bo­že usre­ći­li hr­vat­ski na­rod. Po­pu­lar­na su im me­ta ovih da­na ban­ke. Krive su jer se usu­đu­ju os­tva­ri­ti do­bit ka­da ne­ki dru­gi bi­lje­že gu­bit­ke. Krive su jer su kre­di­ti­ma u švi­car­skim fran­ci­ma jed­nom bro­ju lju­di za­gor­ča­li ži­vot na­glim po­ras­tom kun­skih anu­ite­ta. A nji­ho­ve stra­ne „maj­ke“ po­la­žu još pra­vo na ras­po­la­ga­nje sa do­bi­ti na svoj ulo­že­ni ka­pi­tal. Kak­ve li dr­skos­ti! Pa se pred­la­že ogra­ni­ča­va­nje slo­bo­de ba­na­ka da sa­me odre­đu­ju ka­mat­ne sto­pe. Za­ko­nom! Dru­gi pred­la­žu po­seb­no opo­re­zi­va­nje tri­ju naj­ve­ćih ba­na­ka, zbog to­bož­njeg do­mi­nant­nog utje­ca­ja na tr­ži­štu!? Tre­ći bi opo­re­zi­va­li „ek­s­tra-pro­fit“, što god to zna­či­lo. A če­t­vr­ti bi pos­lao Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo HNB-u i pos­lov­nim ban­ka­ma. Pe­ti bi za­ko­nom uki­dao va­lut­nu kla­uzu­lu. Pa­zi­te, ne ra­di se tu o iz­ja­va­ma „obič­nih lju­di“ za šan­kom, na­kon par run­di. Sve re­dom se ra­di o iz­ja­va­ma stra- nač­kih pr­va­ka i zas­tup­ni­ka pri 0,0 pro­mi­la, si­gu­ran sam. Zna­ju li ti lju­di ko­li­ku šte­tu, du­go­roč­nu i ne­po­prav­lji­vu či­ne tom istom na­ro­du, sa­mim tak­vim iz­ja­va­ma? Sum­njam. Ra­zu­mi­ju li oni uop­će ulo­gu ba­na­ka u su­vre­me­noj dr­ža­vi, sko­roj čla­ni­ci EU? Oči­to ne. Da li su svjes­ni ko­ju ko­li­či­nu nez­na­nja ši­re dr­ža­vom i kak­ve ne­po­sred­ne šte­te mo­gu nas­tu­pi­ti? Re­ci­mo pad rej­tin­ga. Ne znam. Ka­ko bi im čo­vjek objas­nio da su u za­blu­di, da tak­vim iz­ja­va­ma ote­ža­va­ju po­lo­žaj i fir­ma­ma i sta­nov­niš­tvu, a najviše oni­ma nad či­jom sud­bi­nom li­ju kro­ko­dil­ske su­ze? Po­ku­šat ću još jed­nom, di­rek­t­no u gla­vu. Po­li­ti­ča­ri, pr­ste da­lje od ba­na­ka! To ni­su va­še igrač­ke. Ban­ke su na­še! Tko smo to mi? Iz­rav­no - di­oni­ča­ri, do­ma­ći i stra­ni, za­tim i po­naj­vi­še šte­di­še, ogrom­nom ve­ći­nom hr­vat­ski gra­đa­ni, bi­ra­či! Pa do­ma­će tvrt­ke i us­ta­no­ve, de­po­nen­ti. I na kra­ju kre­di­to­ri tih is­tih ba­na­ka, uglav­nom iz ino­zem­s­tva. U ban­ka­ma je naš no­vac. Ko­ji nismo po­vje­ri­li na uprav­lja­nje i uve­ća­va­nje po­li­ti­ča­ri­ma već od­go­vor­nim i ne­za­vis­nim ban­ka­ri­ma. Oni­ma či­je rad­no mjes­to ne ovi­si o va­ma. I sa­mo pod tim uvje­ti­ma smo do­ni­je­li svo­ju šted­nju, ma­lu, sred­nju ili ve­li­ku. U ime nas svih mi­li­ju­na oso­ba, ko­ji se u bi­lan­ca­ma ba­na­ka na­la­zi­mo na stra­ni pa­si­ve, tj. obve­za ba­na­ka, u iznosu ko­ji se mje­ri sto­ti­na­ma mi­li­jar­di ku­na, po­ru­ču­jem – ne di­raj­te naš no­vac. Ako nis­te za­do­volj­ni pos­to­je­ćim ban­ka­ma, os­nuj­te vlas­ti­tim nov­cem, i nov­cem onih ko­ji vam vje­ru­ju, svo­je ban­ke. Pa sni­ža­vaj­te ak­tiv­ne ka­mat­ne sto­pe, po­ve­ća­vaj­te pa­siv­ne do mi­le vo­lje, ali sa­mo ta­mo gdje ste sa­mi di­oni­ča­ri. A na stra­ni ban­kar­ske ak­ti­ve su kre­di­ti, uglav­nom po­du­ze­ći­ma i sta­nov­niš­tvu, ali i dr­ža­vi. Ko­ja po­su­đu­je da bi is­pla­ti­la pla­će i mi­ro­vi­ne. I po­du­ze­ća po­su­đu­ju da bi to is­to uči­ni­la. Pa ka­ko je okrut­na ži­vot­na či­nje­ni­ca da ni­ka­da i nig­dje ni­je bi­lo ni­ti mo­že bi­ti ak­ti­ve bez pa­si­ve, sva­koj bu­da­li je jas­no da po­dri­va­njem pa­si­ve ru­ši­te pla­će, mi­ro­vi­ne, no­va rad­na mjes­ta, inves­ti­ci­je. Da li baš sva­koj? Po­zi­va­ti stra­ne i do­ma­će inves­ti­to­re u Hr­vat­sku ko­ja kao druš­tvo ra­di, re­ci­mo to me­ta­fo­rič­ki, sa 30% ins­ta­li­ra­nog ka­pa­ci­te­ta, i is­to­vre­me­no pri­je­ti­ti tim is­tim inves­ti­to­ri­ma ko­je­kak­vim ne­pro­ve­di­vim (sre­ća!) re­gu­la­ma i re­pre­si­jom -gra­ni­či s lu­di­lom. Inves­ti­raj­te u Hr­vat­sku, dra­gi stran­ci i Hr­va­ti. Otva­raj­te nam no­va rad­na mjes­ta. Ako bu­de­te us­pješ­ni, već će­mo vas opa­li­ti „ek­s­tra“ po­re­zom ili pos­la­ti DORH da vas uhi­ti. Jer tko je to vi­dio da se ra­di za do­bit … Lju­di, uoz­bi­lji­te se. Ni pre­tje­ri­va­nje u kam­pa­nji ni­je iz­go­vor za šte­tu ko­ju či­ni­te. Ban­ke su fi­nan­cij­ski po­sred­ni­ci sa izu­zet­no važ­nom ulo­gom u sva­kom gos­po­dar­stvu. Tre­ba ih re­gu­li­ra­ti, da, nad­zi­ra­ti, da, ali im ni­ka­kav po­li­ti­čar ne­će odre­đi­va­ti ci­je­nu nov­ca. Kao ni ci­je­nu bi­lo če­ga dru­gog.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.