An­te­ne uši­ve­ne u odje­ću olak­šat će lo­ci­ra­nje voj­ni­ka

No­va teh­no­lo­gi­ja ko­ris­tit će i po­li­caj­ci­ma i va­tro­gas­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (T. Ivan­čić)

Tim ame­rič­kih struč­nja­ka sa Sve­uči­li­šta Ohio ra­zvio je ra­dij­ske an­te­ne ko­je mo­gu bi­ti uši­ve­ne u odje­ću. Pro­to­tip je iz­ra­đen od plas­tič­ne fo­li­je i me­tal­nih ni­ti. Znans­tve­ni­ci su u svom ča­so­pi­su iz­vi­jes­ti­li da je ras­pon sus­ta­va če­ti­ri pu­ta ve­ći ne­go kod obič­ne an­te­ne ko­ja se mo­že no­si­ti na ti­je­lu. Ova se teh­no­lo­gi­ja mo­že upo­tri­je­bi­ti na raz­li­či­tim po­lji­ma, no pri­je sve­ga je na­mi­je­nje­na za voj­nu upo­tre­bu. – Naš je pri­mar­ni cilj bio po­bolj­ša­ti ko­mu­ni­ka­cij­ske mo­guć­nos­ti i po­uz­da­nost ka­da su voj­ni­ci u po­kre­tu – iz­ja­vio Chi-Chih Chen, je­dan od is­tra­ži­va­ča. Is­ta teh­no­lo­gi­ja mo­gla bi ko­ris­ti­ti i po­li­caj­ci­ma, va­tro­gas­ci­ma, as­tro­na­uti­ma... Ide­ja da se an­te­ne skri­ju ni­je no­va. Mo­bil­na in­dus­tri­ja, pri­mje­ri­ce, na ure­đa­ji­ma vi­še ne upo­treb­lja­va vanj­ske an­te­ne. No, va­lja se pri­sje­ti­ti da su ne­ki s ugrad­njom an­te­na u ku­ći­šte is­ku­si­li ne­vo­lje. iP­ho­ne 4 imao je pro­ble­ma s pri­ma­njem sig­na­la. Ku­ći­šte te­le­fo­na iz­ra­đe­no od ne­hr­đa­ju­ćeg če­li­ka slu­ži kao an­te­na, a u do­di­ru s ko­žom sig­nal se po­re­me­ti. No, iz­um iz Ohi­ja to je ri­je­šio. Obič­nom ši­va­ćom ma­ši­nom uši­li su ne­ko­li­ko an­te­na umo­ta­nih u plas­tič­ne fo­li­je u odje­ću te uz po­moć ra­ču­na­la pro­vje­ra­va­li sig­nal i pro­gra­mi­ra­li an­te­ne ta­ko da se, s ob­zi­rom na po­kret, pre­ba­ce na op­ti­ma­lan sig­nal. Ci­je­na te teh­no­lo­gi­je tre­ba­la bi bi­ti 200 do­la­ra po osobi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.