400

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

pri­mje­ra­ka div­ljih ma­ča­ka ži­vi u škot­skim šu­ma­ma. Nji­hov broj na­glo opa­da iz go­di­ne u go­di­nu zbog kr­če­nja šu­ma, što do­vo­di do gu­bit­ka ži­vot­nog pros­to­ra, ali i kri­ža­nja s do­ma­ćim mač­ka­ma. Klo­ni­ra­nje će po­mo­ći u spa­ša­va­nju ove ri­jet­ke vr­ste

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.