Pje­vač Roy Yo­ung i sak­so­fo­nist Oleg Ki­reyev za dje­cu Pu­le

Bit će to za­si­gur­no nas­tup pun emo­ci­ja i sen­zu­al­nih zvu­ko­va No­vac od ulaznica do­ni­rat će dje­čjem odje­lu pul­ske bol­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (g)

Na po­zor­ni­ci jed­nog od naj­no­vi­jih i naj­poz­na­ti­jih open-air klu­bo­va u Is­tri, “ Lig­h­tHo­use Clu­ba” u Vod­nja­nu, 28. ko­lo­vo­za odr­žat će se do­bro­tvor­ni kon­cert “Jazz Lig­ht” sa zvi­jez­da­ma ja­zza i blu­esa. Nas­tu­pit će pje­vač blu­esa i so­ula Roy Yo­ung i sak­so­fo­nist Oleg Ki­reyev. Sva pri­kup­lje­na sred­stva do­ni­rat će se dje­čjem odje­lu Op­će bol­ni­ce Pu­la. Bit će to za­si­gur­no kon­cert za pam­će­nje jer su Roye­ve pje­sme pu­ne emo­ci­ja, iz­vo­di ih bur­no, ohra­bru­je nas, ša­lje na put u is­tra­ži­va­nje vlas­ti­te duše. A vo­de­ći ru­ski sak­so­fo­nist Oleg Ki­reyev pu­bli­ci će da­ro­va­ti – “hip­no­tič­ki, sen­zu­alan zvuk“.

um alb vao ev Roy iz­az his ” nu mp slič Me ju “ kci zi­ji rea plo je eks e! suz i–

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.