Što se do­go­di­lo s vre­me­nom?

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Ne ide na iz­le­te, ne plo­vi, ne ski­ja, ne igra ping-pong ni­ti se dru­ži s eki­pom na

sk­vo­šu. Ivi­ca Pr­te­nja­ča pi­še za Ob­zor

Iz na­ših su gra­do­va nes­ta­li urari, nes­ta­li su nji­ho­vi sup­til­ni ala­ti, po­ve­ća­la, nji­ho­ve spi­ra­le, klac­ka­li­ce i ka­me­no­vi, ja­ke lam­pe i za­vje­se iza ko­jih bi se po­ja­vi­li nes­ta­li maj­sto­ri pre­ki­nu­ti u ne­kom po­prav­ku, dok ula­zi­te na mjes­to ko­jeg usko­ro ne­će bi­ti. Nji­ho­ve su se rad­nje po­za­tva­ra­le i pre­tvo­ri­le u ki­ne­ske pro­da­va­oni­ce, a oni ri­jet­ki ko­ji još ra­de pos­ta­li su tr­gov­ci sa­to­vi­ma, a pres­ta­li bi­ti maj­sto­ri. Tko zna što se do­go­di­lo s vre­me­nom ko­je su u svo­jim po­prav­ci­ma i res­ta­uri­ra­nji­ma sti­za­li, po­rav­na­va­li i spa­ša­va­li? Bit će da je i ono nes­ta­lo, iz­gu­bi­lo svo­je ka­zalj­ke i svo­je ti­je­lo pa sad pos­to­ji sa­mo u po­ne­koj bez­gla­voj us­po­me­ni. U nas je o tim stva­ri­ma li­je­po pi­sao Bo­ris Gre­iner u svo­joj knji­zi Pje­ša­kov gam­bit, ko­ju sam opet ne­dav­no pro­či­tao, a ko­ju će­te te­ško na­ći u knji­ža­ra­ma. Ta­mo u zad­nje vri­je­me mo­že­te ku­pi­ti sve os­ta­lo, a ka­ko je kre­nu­lo, usko­ro i one ku­ni­će i ze­če­ve.

:: I va­ra­ždin­ski urar Hor­va­tić za­tvo­rio je rad­nju...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.