Na oto­ci­ma ze­če­vi ve­li­či­ne te­ri­je­ra!

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Ne­dav­no u jed­nom ve­se­lom druš­tvu, na­kon što smo is­p­so­va­li sve izjave na­ših ugled­ni­ka u sva tri na­ci­onal­na dnev­ni­ka, ro­di­la se po­le­mi­ka o ze­če­vi­ma i ku­ni­ći­ma. Zna­te, hr­vat­ski su mu­škar­ci ri­jet­ko tvr­do­gla­va bi­ća, ne uz­mi­ču la­ko dok bra­ne ku­le svo­jih uvje­re­nja ko­ja su češ­će stje­ca­li sli­je­pim vje­ro­va­njem, a ma­nje uče­njem i pro­miš­lja­njem ne­kih stva­ri. Jed­ni su tvr­di­li da su zec i kunić is­to, jed­ni da ni­su, a naj­a­van­gard­ni­ji su se zak­li­nja­li da pos­to­je i div­lji i pi­to­mi ze­če­vi i ku­ni­ći! No, ipak sam se osje­ćao spa­še­nim, hva­la bo­gu, nit­ko ni­je spo­mi­njao sport, auto­mo­bi­le i fo­to­šo­pi­ra­ne pla­ve ze­či­ce. Ci­je­la zbr­ka nas­ta­la je kad je je­dan spo­me­nuo da po na­šim oto­ci­ma ži­ve div­lji ku­ni­ći, to jest ze­če­vi ve­li­či­ne te­ri­je- ra! Hm, tko god je jed­nom vi­dio pra­vog div­ljeg ze­ca, jas­no mu je da on s ku­ni­ći­ma ne­ma do­volj­no bli­skos­ti da bi­smo ih za­mi­je­ni­li, no ve­čer je od­mi­ca­la u be­smis­le­nim po­le­mi­ka­ma ko­ji­ma se ni­je la­ko na­zi­rao kraj. Ah, iz­bor­na go­di­na, po­mis­lio sam i od­mak­nuo se ma­lo da­lje lis­ta­ju­ći jed­nu li­je­pu ku­ha­ri­cu u ko­joj sam na­šao i je­dan li­je­pi re­cept za ku­ni­ća u šugu. Naj­važ­ni­ji sas­toj­ci su pa­pri­ke svih tri­ju bo­ja, ka­du­lja, su­še­ne raj­či­ce (ili ba­rem pas­ta od njih) i češ­njak. Na­rav­no i kunić, bi­je­lo vi­no, mas­li­no­vo ulje i cr­ve­ni luk. Ključ­no je na ulju naj­pri­je pre­pr­ži­ti me­so, pa on­da do­da­va­ti pos­tup­no os­ta­le sas­toj­ke te vr­lo ma­lo pod­li­je­va­ti vo­dom, uma­ka mo­ra os­ta­ti tek po dnu zdje­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.