Li­je­pa i po­šte­na knji­ga Tee Tu­lić

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Ču­li ste za Prozak? Na­rav­no, pa to je ona knji­žev­na na­gra­da ko­ja se do­dje­lju­je za ru­ko­pis auto­ra do 35 go­di­na i do­sad su je re­dom do­bi­va­le za­nim­lji­ve auto­ri­ce. Ne, ipak mis­li­te da je ri­ječ o pla­ne­tar­no po­pu­lar­nom an­ti­de­pre­si­vu, o toj uz­da­ni­ci svjet­skih far­ma­ce­ut­skih moć­ni­ka ko­jim nas po­ku­ša­va­ju spa­si­ti od sva­ko­ja­kih pro­pas­ti, pa čak i od obič­nih, us­put­nih tu­ga i praz­ni­na? Čes­to i od ono­ga od če­ga ne tre­ba­mo bi­ti spa­še­ni ni­ti za­šti­će­ni, ali to je sad dru­ga pri­ča. No, ka­ko se za­šti­ti­ti od oz­bilj­ne obi­telj­ske tra­ge­di­je, ka­ko je pre­bro­di­ti, ka­ko shva­ti­ti gu­bi­tak ko­ji se do­go­dio i ka­ko se u jed­noj mje­ri is­ci­je­li­ti od sve­ga to­ga go­vo­ri nam li­je­pa i po­šte­na knji­ga is­to tak­va nas­lo­va – Ko­sa po­svu­da mla­de ri­ječ­ke auto­ri­ce Tee Tu­lić, do­bit­ni­ce na­gra­de Prozak. U svo­jim vr­lo krat­kim pri­ča­ma Tea pri­po­vi­je­da o smr­ti maj­ke i o odras­ta­nju jed­ne dje­voj­ke unu­tar jed­ne po sve­mu obič­ne me­di­te­ran­ske obi­te­lji. U tim od­no­si­ma nas­ta­je za­nim­ljiv pros­tor me­đu­sob­nog sre­ta­nja i ra­zi­la­že­nja, na­la­že­nja i gub­lje­nja, ra­zu­mi­je­va­nja i ap­sur­da. Ja sam kao da­le­ki i za­bo­rav­lje­ni Ri­je­ča­nin us­pio osje­ti­ti i bi­lo gra­da u ko­jem sam se ro­dio, ta­mu nje­go­vih hod­ni­ka, so­be nje­go­vih bol­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.