S ja­pan­ka­ma nes­tat će i ljet­ne bez­briž­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Na čo­vje­ku mo­jih pro­por­ci­ja ni­je li­je­po vi­dje­ti ja­pan­ke. No, ja ih sve­jed­no no­sim i u nji­ma se osje­ćam kao sumo bo­rac na go­diš­njem od­mo­ru. Svo­je­vre­me­no sam vi­dio na­mjen­ske ča­ra­pi­ce za tu vr­stu obu­će, ali to se ipak ni­sam usu­dio. Če­mu sve ovo? Pa eto, lje­to je us­pr­kos ovim za­div­lju­ju­ćim tem­pe­ra­tu­ra­ma na iz­ma­ku, ta­ko će­mo usko­ro iz ja­pan­ki usko­či­ti u svo­je obič­ne i ubr­za­ne ži­vo­te ko­je ži­vi­mo u vi­še ili ma­nje li­je­pim cipelama. Za­jed­no s tom go­lo­ti­njom ko­ju će­mo iz­u­va­ju­ći ja­pan­ke na­pus­ti­ti nes­tat će, na­ža­lost, ma­lo i one bez­briž­nos­ti ko­ju smo ta­ko li­je­po lje­ti no­si­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.