Sa­mo 35 mi­nu­ta na­kon otvo­re­nja ZV-A Ti­to či­tao Ve­čer­nji s iz­vje­šta­ji­ma i sli­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Na­kon sve­ča­nog otvo­re­nja 91. za­gre­bač­kog ve­le­saj­ma, pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke za­dr­žao se s prat­njom dva i pol sa­ta u raz­gle­da­va­nju di­je­la iz­lo­že­nih eks­po­na­ta. Glav­ni ured­nik “Ve­čer­njeg lis­ta” D. Šo­šić pre­dao je po tra­di­ci­ji dru­gu Ti­tu i dru­ga­ri­ci Jo­van­ki 8. iz­da­nje, ti­ska­no sa­mo 35 mi­nu­ta na­kon što je pred­sjed­nik otvo­rio ZV. U lis­tu su već bi­li objav­lje­ni iz­vje­šta­ji i sli­ke s otvo­re­nja ove ve­li­ke pri­vred­ne ma­ni­fes­ta­ci­je. Drug Ti­to po­hval­no se iz­ra­zio o br­zi­ni ti­ska­nja lis­ta. VL naj­av­lju­je da će se su­tra na ljet­noj po­zor­ni­ci “Hu­de­ko­vo dvo­riš­če” u Ma­ri­ji Bis­tri­ci odr­ža­ti spek­ta­ku­lar­na pri­red­ba “Do­bro nam do­šel prijatel” u sklo­pu tra­di­ci­onal­nih “Za­gor­skih ve­če­ri” pod po­kro­vi­telj­stvom “Ve­čer­nja­ka”. Pr­vi put na­kon dvi­je go­di­ne, nas­tu­pit će otac i sin Du­šan i Žar­ko Dan­čuo. Nas­tu­pit će i tre­ći član obi­te­lji, Da­li­bor­ka Stoj­šić-Dan­čuo, poz­na­ta po na­dim­ku naj­ljep­ša dje­voj­ka Ju­gos­la­vi­je. Nas­lov je vi­jes­ti – Trio Dan­čuo. Uru­gvaj­ska po­li­ci­ja pri­op­ći­la je da je os­lo­bo­đen bri­tan­ski am­ba­sa­dor u toj zem­lji Ge­of­frey Jac­k­son. Od 8. si­ječ­nja na­la­zio se u ru­ka­ma “tu­pa­ma­ro­sa” – uru­gvaj­skih “grad­skih ge­ri­la­ca”. Pred­stav­nik po­li­ci­je re­kao je da je Jac­k­son os­lo­bo­đen u jed­noj cr­k­vi u rad­nič­koj če­t­vr­ti Nu­evo Pa­ris, 10 km od cen­tra gra­da. pri­pre­mio: želj­ko va­len­tić pres­li­ci: ar­hi­va vl

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.