Vla­da zna da je iz­gu­bi­la Inu, MOL pre­uzi­ma 50 pos­to

Zbog EU odus­ta­lo se od za­ko­na, na­kon iz­bo­ra Ina u ru­ke Ma­đa­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Vla­da je na­vod­no po­sve odus­ta­la od do­no­še­nja za­ko­na o Ini, ko­jim bi se pri­vre­me­no za­bra­ni­lo nje­zi­no pre­uzi­ma­nje, bru­ji u kru­go­vi­ma bli­skim iz­vr­š­noj vlas­ti. Iako bi tim za­ko­nom, ba­rem do po­di­za­nja op­tuž­ni­ce o na­vod­nom mi­tu ko­ji je MOL pla­tio biv­šem pre­mi­je­ru Sa­na­de­ru za uprav­ljač­ka pra­va u Ini, Vla­da za­šti­ti­la naj­z­na­čaj­ni­ju ener­get­sku kom- pa­ni­ju u Hr­vat­skoj od ma­đar­skog pre­uzi­ma­nja, od nje­ga je odus­ta­la jer se pri­bo­ja­va da bi joj Ma­đar­ska stva­ra­la pro­ble­me pri ula­sku u EU. Vla­da će ipak, ka­žu njoj bli­ski iz­vo­ri, na sve na­či­ne do par­la­men­tar­nih iz­bo­ra ko­ji se odr­ža­va­ju 4. pro­sin­ca nas­to­ja­ti spri­je­či­ti MOL da ku­pi još ne­što ma­nje od je­dan pos­to po­treb­nih di­oni­ca do udje­la od 50 pos­to i za­gos­po­da­ri Inom. Ne­jas­no je ka­ko će to toč­no uči­ni­ti jer Han­fa po­čet­kom lis­to­pa­da pre­ma za­ko­nu mo­ra obus­ta­vi­ti za­bra­nu tr­go­va­nja Ini­nom di­oni­com na bur­zi. No, ni­je is­klju­če­no da će Vla­da upra­vo pre­ko Han­fe po­ku­ša­ti iz­na­ći na­čin da se tr­go­va­nje još ne­ko vri­je­me blo­ki­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.