In­grid je otvo­ri­la lift, a Ja­dran­ka otva­ra sve

Ja­dran­ka Ko­sor ni­je se še­ta­la uli­com sa­ma već go­di­na­ma, ona je za­bo­ra­vi­la ka­ko je to vi­dje­ti lju­de ko­ji ni­su u is­pe­gla­nim odi­je­li­ma i pre­ti­jes­nim kom­ple­ti­ći­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Kriptonomikon -

PPoz­na­ti­ji kao Mrak, član je elit­nih or­ga­ni­za­ci­je TED, IAPC i EAPC. Do­bit­nik je svjet­ske na­gra­de za e-de­mo­kra­ci­je te uo­bi­ča­je­ni

osum­nji­če­nik za ne­po­dop­šti­ne na in­ter­ne­tu

red­sjed­ni­ca Vla­de je pri­je ne­ko­li­ko da­na sve­ča­no, go­to­vo pa ur­bi et or­bi, rek­la ka­ko je kri­za go­to­va, tj. ni­je još, jer mo­ra­mo ima­ti re­zul­ta­te dva po­zi­tiv­na tro­mje­se­čja, ali nje­zi­ni naj­bo­lji lju­di već da­nas ra­de da se ri­je­ši i ta for­mal­nost. Ne­ki dru­gi lju­di, što je u kon­kret­nom slu­ča­ju ve­li­ka ve­ći­na hr­vat­skog pu­ka, sma­tra­ju da pre­mi­jer­ki ni­su baš svi na bro­ju jer se kri­za evi­dent­no nas­tav­lja, i ta­ko je nas­tao su­kob iz­me­đu na­še per­cep­ci­je i pre­mi­jer­ki­ne stvar­nos­ti. Pre­mi­jer­ka evi­dent­no ni­je sprem­na pri­hva­ti­ti ar­gu­men­te ve­ći­ne, ali ne­ka­ko si raz­miš­ljam za­što i bi? Ja­dran­ka je svo­ju mi­nis­tar­sku fo­te­lju za­ra­di­la pri­je osam go­di­na i od tog da­na okru­že­na je vo­za­či­ma, osob­ljem i osi­gu­ra­njem či­ja eg­zis­ten­ci­ja iz­rav­no ovi­si o to­me na ko­ju je no­gu us­ta­la. Ja­dran­ka ni­je še­ta­la uli­com sa­ma već go­di­na­ma, ona je za­bo­ra­vi­la ka­ko je to vi­dje­ti lju­de ko­ji ni­su u is­pe­gla­nim odi­je­li­ma i pre­ti­jes­nim kom­ple­ti­ći­ma. Kon­cept kup­nje u du­ća­nu joj je pot­pu­no iz­gub­ljen, a kla­dim se i da ne re­cik­li­ra bo­ce. Ni­je, dak­le, oso­bi­to ču­do da su lju­di, iz čis­tog na­go­na sa­mo­odr­ža­nja, od­lu­či­li zas­la­di­ti nje­zin po­gled na svi­jet, a ka­ko se či­ni da nam je pre­mi­jer­ka ovis­nik o slat­ko­me, zas­la­đe­ne pri­če su s vre­me­nom sve vi­še i vi­še še­će­re­ne i odjed­nom se naš­la u svi­je­tu ko­ji sa stvar­noš­ću i ne­ma pu­no ve­ze. Njoj, kao uos­ta­lom i sva­kom dru­gom ovis­ni­ku, is­ti­na i ne zna­či pre­vi­še, a da je to ta­ko ne­ma bo­ljeg pri­mje­ra od web stra­ni­ce na­še Vla­de gdje baš sva­ka re­če­ni­ca po­či­nje s “Pred­sjed­ni­ca Vla­de...”. Ni­sam psihoterapeut, ali mis­lim da bih u ovom slu­ča­ju mo­gao slo­bod­no na­pi­sa­ti di­jag­no­zu. Psi­ho­za us­pje­ha se po­tom po­put kon­cen­trič­nih kru­go­va emi­ti­ra u oko­li­cu pre­mi­jer­ke, pa je pri­je ne­ko­li­ko da­na pok­lek­nuo i Dar­ko Mi­li­no­vić. U sil­noj ek­s­ta­zi us­pje­ha pri­je ne­ko­li­ko da­na us­pio je otvo­ri­ti i pra­oni­cu rub­lja. Tre­ba od­mah re­ći ka­ko je na ljes­tvi­ci bi­zar­nih otva­ra­nja sve do ovo­ga utor­ka su­ve­re­no vo­di­la In­grid An­ti­če­vić-Ma­ri­no­vić ko­ja je svo­je­dob­no otvo­ri­la lift (če­mu su se mno­gi, pa i Dar­ko, smi­ja­li). No ka­da po­gle­da­te bis­tar po­gled mi­nis­tra Dar­ka (ili ne­dos­ta­tak is­to­ga), sa­svim mi je jas­na nje­go­va fas­ci­na­ci­ja pe­ri­li­ca­ma rub­lja. Ipak, mi­nis­tar Mi­li­no­vić mo­žda i ni­je po­gri­je­šio, jer sam pri­je ne­ko­li­ko da­na po­gle­dao na in­ter­ne­tu predavanje ve­li­kog šved­skog sta­tis­ti­ča­ra Han­sa Ros­lin­ga ko­ji kao mje­ri­lo na­pret­ka ne­ke druš­tve­ne gru­pa­ci­je uzi­ma upra­vo pe­ri­li­ce. Dra­go mi je da je i obi­telj Dar­ka Mi­li­no­vi­ća u svo­joj pre­di­men­zi­oni­ra­noj no­vo­sa­gra­đe­noj ku­ći pre­dvi­dje­la mjes­to i za pe­ri­li­cu rub­lja. Proš­li tjedsn ima­li smo još bi­zar­nih otva­ra­nja, pa je ta­ko već spo­me­nu­ta pre­mi­jer­ka us­pje­la otvo­ri­ti (uz os­ta­lo) i sa­jam pek­me­za i mar­me­la­da, či­me je za­si­gur­no uš­la u Top 5 be­smis­le­nih otva­ra­nja, da bi od­mah na­kon to­ga otvo­ri­la i ber­bu ja­bu­ka (ži­ri još vi­je­ća je li to unu­tar pro­po­zi­ci­ja). Uza sve te sil­ne us­pje­he i oči­gled­no otva­ra­nje sve­ga i sva­če­ga, a ka­da se otva­ra on­da je si­gur­no do­bro, ni­je ni ču­do da pre­mi­jer­ka ne že­li priz­na­ti da još ni­smo iz­aš­li iz kri­ze. Čis­to per­s­pek­ti­ve ra­di, mis­lim da bi tre­ba­lo sli­ko­vi­to opi­sa­ti što zna­či gos­po­dar­ski rast od 0,8% u dru­gom tro­mje­se­čju. Pod pret­pos­tav­kom da je ukup­ni BDP Hr­vat­ske oko 300 mi­li­jar­di ku­na, ta­da bi za jed­no tro­mje­se­čje iz­no­sio ot­pri­li­ke 75 mi­li­jar­di ku­na, dok bi 0,8% bi­lo 600 mi­li­ju­na ku­na. To se mo­že či­ni­ti ve­li­kom broj­kom, no u prak­si to je raz­li­ka iz­me­đu to­ga je li ne­ko bro­do­gra­di­li­šte is­po­ru­či­lo brod ili ni­je, je­smo li otvo­ri­li auto­ces­tu do Vr­gor­ca ili ni­smo. U stva­ri, ka­da ma­lo bo­lje raz­mis­li­te, bu­du­ći da se BDP ra­ču­na kao os­tva­re­na do­da­na vri­jed­nost, ta­da sva­ka us­lu­ga ko­ja je is­po­ru­če­na dr­ža­vi, a ko­ja je pro­da­na iz­nad ci­je­ne, di­že BDP. Što mis­li­te, je li u dru­gom tro­mje­se­čju ove go­di­ne ukra­de­no 600 mi­li­ju­na ku­na iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na ili 0,8% BDP-a?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.