U stra­hu od ko­mu­niz­ma upu­ca­va­ju se SDP-U

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Mo­žda ni­ko­ga ta­ko kao ne­ke “ve­li­ke Hr­va­te” ne ka­rak­te­ri­zi­ra pri­ta­je­na sklo­nost lje­vi­ci ko­ja je mo­žda po­s­lje­di­ca vi­še­de­set­ljet­no­ga stra­ha od nje­zi­nih okrut­nih ko­mu­nis­tič­kih pret­hod­ni­ka. Ni An­te Đa­pić, ni Dra­žen Bu­di­ša, ni Vla­di­mir Šiš­lja­gić ili Din­ko Bu­rić go­to­vo ni­ma­lo ne osje­ća­ju SDP kao svo­ga po­li­tič­ko­ga pro­tiv­ni­ka na bu­du­ćim iz­bo­ri­ma, ali kad god i gdje god mo­gu ocr­nju­ju HDZ ko­ji po­što-po­to ho­će mak­nu­ti s vlas­ti. Zna­ju da po­raz HDZ-a zna­či po­bje­du SDPa, što bi ih oči­to ve­se­li­lo. I tko zna, mo­žda se upu­ca­va­ju no­voj vlas­ti! Jer, pos­li­je bu­du­ćih iz­bo­ra, ako i na Pan­tov­ča­ku i u Ban­skim dvo­ri­ma bu­du na­s­ljed­ni­ci onih ko­ji su u ko­mu­niz­mu po­li­tič­ke pro­tiv­ni­ke ne­mi­li­ce tr­pa­li u za­tvo­re, ne­će baš bi­ti pre­po­ruč­lji­vo u bi­ogra­fi­ji ima­ti Bu­di­ši­nu sta­ro­gra­di­šku tam­ni­cu ili Pa­ve­li­će­vu sli­ku is­pod ko­je se u pros­to­ri­ja­ma HSP-a svo­je­dob­no ju­na­čio Đa­pić.

M. pr­pić/pixsell

:: Mla­den Ba­jić i Ivan Ši­mo­no­vić po­ka­zu­ju da se ni­ka­da ne­će­mo os­lo­bo­di­ti po­niz­nos­ti pred stran­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.