Bajs i Bu­lić kao broš i še­šir Ja­dran­ke Ko­sor

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Či­tam u jed­nim dnev­nim no­vi­na­ma glav­ni nas­lov na 1. stra­ni­ci: “Tu­ri­zam nas ne­će spa­si­ti”. Ka­ko nas i mo­že spa­si­ti kad mu je udio u BDP-u de­se­tak pos­to? A da tu­ri­zam ni­je spa­so­no­san po­ka­zu­ju gos­po­dar­ska i fi­nan­cij­ska po­to­nu­ća u ne­kim europ­skim zem­lja­ma u ko­ji­ma je pri­hod od te dje­lat­nos­ti vi­šes­tru­ko ve­ći ne­go u Hr­vat­skoj kao što su Grč­ka, Španjolska, Por­tu­gal... Osim to­ga, pro­izvo­di što se tro­še u tu­riz­mu uglav­nom su iz uvo­za, pa se ta­ko fi­nan­ci­ra­ju stra­na gos­po­dar­stva. Ali je naj­važ­ni­je da se u naj­gle­da­ni­jim ter­mi­ni­ma na TV-u sto­ti­njak pu­ta go­diš­nje po­ja­ve Da­mir Bajs i Ni­ko Bu­lić, a na kra­ju i Ja­dran­ka Ko­sor, ka­ko bi na­rod vi­dio i čuo baj­ke o us­pje­hu u tu­riz­mu ko­je slu­že kao ali­bi za ne­us­pješ­nu Vla­du. Kao broš i še­šir!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.