Or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal bi­je­lih ovrat­ni­ka

Što je s uboj­stvom Pu­ka­ni­ća, Iva­ne Ho­dak, Ibra­hi­ma De­di­ća...

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

:: Kod biv­šeg pre­mi­je­ra Sa­na­de­ra ni­je, me­đu­tim, po­sri­je­di je­dan ili dva ko­rup­tiv­na ek­s­ce­sa. Pro­tiv nje­ga se vo­di niz is­tra­ga, i to za kri­mi­nal ko­ji se­že od 1994. go­di­ne prak­tič­no do sa­da. Is­pa­da da je ci­je­la nje­go­va po­li­tič­ka ka­ri­je­ra bi­la pa­ra­van za lo­pov­luk. Re­kao sam da smo de­set go­di­na ima­li El Do­ra­do za sve vr­ste kri­mi­na­la, a po­seb­no kri­mi­nal bi­je­log ovrat­ni­ka. U de­ve­de­se­ti­ma su se do­ga­đa­la uboj­stva ko­ja ni do da­nas ni­su ri­je­še­na. Ima ih i da­nas – re­ci­mo uboj­stvo Ze­če­vi­ća. Sma­tram da ako jed­na služ­ba ne funk­ci­oni­ra da mi­nis­tar tre­ba sta­vi­ti man­dat na ras­po­la­ga­nje. Služ­be ko­je tre­ba­ju de­tek­ti­ra­ti, ot­kri­va­ti kaz­ne­na dje­la ne funk­ci­oni­ra­ju ka­ko tre­ba. Sva­ka čast na tru­du oko Pa­ra­vi­nje, no još ni­su pra­vo­moć­no okon­ča­ni pos­tup­ci za uboj­stvo Pu­ka­ni­ća, Iva­ne Ho­dak, ni­ti su do kra­ja raš­čiš­će­ni mo­ti­vi. U slu­ča­ju uboj­stva ban­ka­ra De­di­ća ni­su na­đe­ni ni po­či­ni­te­lji. Da ne go­vo­ri­mo o na­pa­di­ma na no­vi­na­re... Pod­no­še­njem kaz­ne­ne pri­ja­ve pro­tiv ne­poz­na­tog po­či­ni­te­lja se ne rje­ša­va slu­čaj. :: Otvo­ren je niz krup­nih pos­tu­pa­ka za ko­rup­ci­ju, a što je s or­ga­ni­zi­ra­nim kri­mi­na­lom? Ka­da da­nas go­vo­ri­mo o or­ga­ni­zi­ra­nom kri­mi­na­lu ne oče­ku­je­mo sis­tem obra­ču­na ka­kav smo ima­li kra­jem de­ve­de­se­tih. Sa­da ima­mo or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal bi­je­log ovrat­ni­ka, od­nos­no gos­po­dar­ski. Oni ko­ji su se ra­ni­je ba­vi­li lik­vi­da­ci­ja­ma, tu fa­zu su već proš­li i sa­da se ba­ve dru­gim stva­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.