Ovis­no o iz­bor­nom po­bjed­ni­ku – cr­ve­ni ili pla­vi ži­vo­to­pis

Sin­di­kat dr­žav­nih i lo­kal­nih služ­be­ni­ka obja­vio je du­ho­vi­te smjer­ni­ce za za­poš­lja­va­nje u dr­žav­noj upra­vi u tur­bu­lent­no vri­je­me na­kon iz­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Verlust der Mitte -

Kad se svo­je­dob­no ra­sfor­mi­ra­lo Mi­nis­tar­stvo ra­da i so­ci­jal­ne skr­bi, a lju­de raz­mjes­ti­lo u Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva i Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva, pr­vog da­na šes­te­ro pre­mje­šte­nih služ­be­ni­ka u pre­dvor­ju no­vog im mi­nis­tar­stva do­če­ka­la je oba­vi­jest: Idi­te na go­diš­nji od­mor. Za­pra­vo, os­ta­li su bez pos­la. Ni­je se naš­lo mjes­ta ni za maj­ku dvo­je dje­ce ko­ja je ima­la tu­mor na moz­gu i ubr­zo pre­mi­nu­la. Ka­drov­ske križaljke, smje­ne, vi­ško­vi i no­vi per­s­pek­tiv­ni ka­dro­vi u va­lo­vi­ma se do­ga­đa­ju u dr­žav­noj služ­bi sva­ke če­ti­ri go­di­ne, od­nos­no sva­ki put na­kon iz­bo­ra. Ni­je ri­ječ o to­me da se kul­tur­no iz­mje­nju­ju dr­žav­ni taj­ni­ci i dru­ge po­li­tič­ke fo­te­lje, već sva­ka no­va gar­ni­tu­ra na vlas­ti uvi­jek ima obve­zu na­mi­ri­ti vi­ju­ga­vi red zas­luž­nih/po­tre­bi­tih/ba­bi­nih i stri­če­vih. Red je to du­ži što je ko­ali­ci­ja ši­ra. – Se­že do čis­ta­či­ca ili pri­vat­nih tvrt­ki za čiš­će­nje ili teh­nič­ko i IT odr­ža­va­nje ko­je kao ribe čis­ta­či pra­te po­je­di­ne po­li­tič­ke op­ci­je. Po­tom sli­je­di raz­dob­lje pi­sa­nja iz­vješ­ća o ra­du i pla­no­va za svi­je­tlu bu­duć­nost i ve­li­ke re­for­me ko­je pos­li­je pro­pa­da­ju zbog pre­ve­li­kog bre­me­na pro­ble­ma ko­je su os­ta­vi­li pret­hod­ni­ci – opi­su­je stvar “iz­nu­tra” Si­ni­ša Ku­har, glav­ni taj­nik dr­žav­nos­luž­be­nič­kog sin­di­ka­ta. On je sto­ga uoči iz­bo­ra sko­rim kan­di­da­ti­ma pri­pre­mio dvi­je ver­zi­je ži­vo­to­pi­sa – ovis­no o iz­bor­nom po­bjed­ni­ku. A ka­ko to vi­de u SDP-u i HDZ-u? – Pa ne­će­mo valj­da os­ta­vi­ti Bu­lju­ba­ši­ća u HEP-u ili Ba­ri­ši­ća u Ca­ri­ni?! – pro­tu­pi­ta­njem je uz­vra­tio esde­pe­ovac Ne­nad Sta­zić. – “Ka­to­lič­ka” ili “rad­nič­ka” obi­telj, da­nas je to sve­jed­no, ali za­poš­lja­va­nja naj­vi­še ovi­se o ko­ali­cij­skim ugo­vo­ri­ma, tu ima naj­vi­še zah­tje­va za mjes­ta... No­vih za­poš­lja­va­nja ne­će bi­ti osim ako ni­je nuž­no, to pro­ra­čun ne bi iz­dr­žao. A smje­na ho­će – ka­že Kru­nos­lav Mar­ko­vi­no­vić iz HDZ-a. (rok)

:: Pa ne­će­mo valj­da os­ta­vi­ti Bu­lju­ba­ši­ća (li­je­vo) u HEP-u?! – ko­men­ti­rao je Ne­nad Sta­zić iz SDP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.