To­li­ko na­pa­da i uvreda ko­je je ona pre­ži­vje­la bu­di res­pekt pre­ma njoj kao oso­bi i li­de­ru ide­ru

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Drustvo -

Bez laž­ne skrom­nos­ti mis­lim da bi u ne­ko vri­je­me tre­bao nas­ta­ti i trg Zdrav­ka Ma­mi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.