:: ime­no­va­nje voj­ni­ka Ge­ne­ral Pe­tra­eus na elu CIA-E u ra­tu pro­tiv te­ro­riz­ma

Iza Da­vi­da Pe­tra­eusa 37-go­diš­nja je voj­na ka­ri­je­ra, bio je za­po­vjed­nik u Ira­ku i Af­ga­nis­ta­nu, a i u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni pri­je de­set go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Zeniranje - (S. Pe­ri­ca)

CIA je do­bi­la no­vog, već dva­de­se­tog še­fa. Na tu je duž­nost pri­seg­nuo 58-go­diš­nji umi­rov­lje­ni ge­ne­ral Da­vid Pe­tra­eus, do­ne­dav­no za­po­vjed­nik ame­rič­kih sna­ga u Ira­ku i Af­ga­nis­ta­nu. Iza no­vog še­fa CIA-e 37-go­diš­nja je voj­na ka­ri­je­ra ko­ja uklju­ču­je i duž­nost u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni 2001. i 2002. go­di­ne na mjes­ti­ma po­moć­ni­ka za­po­vjed­ni­ka NATO-ovih i ame­rič­kih sna­ga. No, naj­vi­še je poz­nat kao za­po­vjed­nik sna­ga u Af­ga­nis­ta­nu ko­ji je uvje­rio pred­sjed­ni­ka Oba­mu da po­ve­ća broj voj­ni­ka, što je, ocje­nju­je se, da­lo do­bre re­zul­ta­te. I pri­je Pe­tra­eusa na če­lu sre­diš­nje oba­vje­štaj- ne agen­ci­je bi­lo je ge­ne­ra­la, njih pet, no sa­daš­njem ime­no­va­nju, vje­ru­ju ana­li­ti­ča­ri, glav­ni je raz­log rat pro­tiv te­ro­riz­ma. Ko­li­ko će u to­me us­pje­ha ima­ti sin ni­zo­zem­skog use­lje­ni­ka, po­mor­skog ka­pe­ta­na, i knjiž­ni­čar­ke, vi­djet će­mo, ali Pe­tra­eus je te­me­lji­to obra­zo­van. Dok­to­ri­rao je me­đu­na­rod­ne od­no­se na te­mu lek­ci­ja za ame­rič­ku voj­sku iz Vi­jet­nam­skog ra­ta, bio je i pre­da­vač. Na­ga­đa­lo se da ima i po­li­tič­kih, čak i pred­sjed­nič­kih am­bi­ci­ja. On je to de­man­ti­rao, ali i ime­no­va­nje na duž­nost še­fa CIA-e mo­glo bi zna­či­ti ste­pe­ni­cu od voj­ske pre­ma po­li­ti­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.