Na lon­don­skim uli­ca­ma spa­va eti­ri ti­su e be­sku ni­ka

Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ne­dos­ta­je pris­toj­nih i dos­tup­nih sta­no­va, a broj be­sku ni­ka, me u ko­ji­ma su po­lo­vi­ca use­lje­ni­ci, ras­te

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Zeniranje - (S. Pe­ri­ca)

Na lon­don­skim uli­ca­ma spa­va 4 ti­su­će be­skuć­ni­ka, a od la­ni ih je 8 pos­to vi­še. Kri­za je uda­ri­la na naj­o­sjet­lji­vi­je slo­je­ve, u zem­lji ne­dos­ta­je pris­toj­nih i dos­tup­nih sta­no­va, a sve to Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju sto­ji čak 7 mi­li­jar­di fun­ti, kao ve­ći tro­šak ko­ji ima­ju zdrav­s­tvo i dru­ge služ­be. Stu­di­ja struč­nja­ka za stanovanje pre­dvi­đa i te­ško­će, bi­je­du i lo­še zdrav­lje kao po­s­lje­di­cu re­za­nja tro­ško­va za stanovanje u lo­kal­nim pro­ra­ču­ni­ma. Po­lo­vi­ca be­skuć­ni­ka su Bri­tan­ci, os­ta­li su use­lje­ni­ci, po­naj­vi­še iz Polj­ske, a gra­do­na­čel­nik Lon­do­na Bo­ris Joh­n­son ka­ni do idu­će go­di­ne - sre­za­ti be­skuć­niš­tvo. ‘Pre­vi­še lju­di pla­ća pre­vi­še za stanovanje u od­no­su na pri­ho­de’ ocje­nju­je dr. Step­hen Bat­ter­sby, pred­sjed­nik Ins­ti­tu­ta za zdrav­lje i oko­liš, kri­ti­zi­ra­ju­ći ne­dos­ta­tak sus­tav­ne stam­be­ne po­li­ti­ke u po­s­ljed­njih 30 go­di­na, što je do­ve­lo do sku­pih sta­no­va i ne­dos­tat­ka dos­tup­nog smje­šta­ja. Za­pra­vo, pre­vi­še sta­no­va su ta­ko lo­ši da pred­stav­lja­ju ri­zik za zdrav­lje i za si­gur­nost. Naj­go­re je u glav­nom gra­du, gdje je stanovanje 50 pos­to skup­lje ne­go u os­tat­ku zem­lje, a skup­lje je i ču­va­nje dje­ce. Oče­ku­je se i da će kri­za iz­nje­dri­ti bes­kru­pu­loz­ne gaz­de ko­ji is­ko­ri­šta­va­ju pod­sta­na­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.