ZAM­KA HO­RO­SKO­PA

MO­ŽE SE PRET­POS­TA­VI­TI DA SU NE­KE OSO­BI­NE AS­TRO­LO­ŠKI TIPIZIRANE, DA SE MO­GU OCJE­NJI­VA­TI, MO­ŽDA I PRE­DVI ATI Pi­še: Go­ran Mi­li

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Errando Discimus -

“Gri­je­še­ći uči­mo” hr­vat­ski je na­ziv ko­lum­ne vo­de­ćeg te­le­vi­zij­skog no­vi­na­ra i pu­to­pis­ca. Pu­tu­ju­ći bi­je­lim svi­je­tom, vi­dio je i is­ku­sio sve i sva­šta pa je sa­da od­lu­čio to po­di­je­li­ti s či­ta­te­lji­ma Ve­čer­nja­ka...

Vje­ru­je­te li u ho­ro­skop? Vje­ru­je­te li as­tro­lo­zi­ma ko­ji po na­šim i svjet­skim me­di­ji­ma su­ve­re­no prog­no­zi­ra­ju sret­ne nas­tu­pa­ju­će da­ne, sa­vje­tu­ju oprez u no­vim pos­lov­nim pot­hva­ti­ma, na­vješ­ću­ju no­va, za­nim­lji­va poz­nans­tva? Na tak­va sam pi­ta­nja do­bi­vao sve mo­gu­će od­go­vo­re, od pot­pu­nog ne­gi­ra­nja “tih glu­pos­ti” do čvr­stog, go­to­vo fa­na­tič­nog vje­ro­va­nja da sud­bi­nu čo­vje­ka odre­đu­je po­lo­žaj zvi­jez­da, a naj­češ­ći je bio suz­dr­žan ko­men­tar “ne znam, ali ima tu ne­če­ga”. Što se me­ne ti­če, ne vje­ru­jem ni­jed­nom as­tro­lo­gu ko­ji pi­še i pre­dvi­đa na ame­rič­kom i eu­rop­skom tlu. No, za jed­nu zem­lju i nje­zi­ne as­tro­lo­ge mo­gu re­ći da tu ima i mno­go vi­še od “ne­če­ga”. Dav­ne 1989. go­di­ne sni­mao sam ne­ke pri­či­ce za te­le­vi­zi­ju na Šri Lan­ki i doz­nao da u toj ži­vo­pis­noj otoč­noj zem­lji as­tro­lo­zi ima­ju ve­lik ugled i sta­tus obi­telj- skih sa­vjet­ni­ka. Ču­de­ći se mo­joj suz­dr­ža­nos­ti pred tim ot­kri­ćem, do­ve­li su mi u res­to­ran na pla­ži jed­nog od vo­de­ćih as­tro­lo­ga ko­ji mi je, bez ikak­ve te­atral­nos­ti ko­joj su lju­di nje­go­vih vr­li­na čes­to sklo­ni, objas­nio glav­nu stvar: “U ras­po­re­du zvi­jez­da, u zna­nos­ti ko­jom se ba­vi­mo, ima dva­de­se­tak važ­nih ljud­skih oso­bi­na ko­je će vas pra­ti­ti ci­je­lo­ga ži­vo­ta. To je do­bro zna­ti ka­da se s ne­kim dru­ži­te, ka­da skla­pa­te pos­lo­ve, ka­da tu­ma­či­te ne­či­je pos­tup­ke. Da bi, pri­mje­ri­ce, brak bio us­pje­šan, mla­dić i dje­voj­ka mo­ra­ju ima­ti ba­rem 12 kom­ple­men­tar­nih as­tro­lo­ških odred­ni­ca. I od če­ti­ri naj­važ­ni­je, naj­ma­nje tri.” Ne­po­vjer­ljiv, ka­ko me je pro­fe­si­ja us­mje­ri­la, oti­šao sam do ces­te uz more i za­mo­lio de­se­te­ro lju­di ko­ji su do­ko­li­ča­ri­li da se pri­dru­že lo­kal­no slav­nom as­tro­lo­gu. Obe­ćao sam im i sit­nu nak­na­du, pod uvje­tom da go­vo­re sa­mo na en­gle­skom i da ni­ka­ko ne spo­mi­nju da­tum i mje­sec ro­đe­nja. Bio je to bez­o­bra­zan test, otvo­ren iz­a­zov oz­bilj­nom gos­po­di­nu da po­go­di ho­ro­skop­ske zna­ko­ve svih pridošlica. Za sva­ko­ga ću tre­ba­ti 5-6 mi­nu­ta, re­kao je sa­mo­uvje­re­no i po­čeo po­ga­đa­ti. Pro­ma­šio je sa­mo jed­no­ga od de­set! Uz nak­nad­nu spoz­na­ju da je taj “pro­ma­še­ni” čo­vjek ro­đen i odras­tao u su­sjed­noj In­di­ji! I, na­rav­no, ni­je ni po­ku­šao po­go­di­ti moj ho­ro­skop­ski znak. Ve­li – za vas Eu­rop­lja­ne ne vri­je­de na­ša zna­nja. Mo­gao sam za­klju­či­ti sa­mo jed­no. Vo­lens no­lens, pod utje­ca­jem oko­li­ne, obi­te­lji, sa­vjet­ni­ka, tradicije, Vo­de­njak pos­ta­je Vo­de­njak, Ri­ba je Ri­ba. Ka­da taj pro­ces tra­je ti­su­ću go­di­na i pre­no­si se s ge­ne­ra­ci­je na ge­ne­ra­ci­ju, mo­že se pret­pos­ta­vi­ti da se ne­ke ljud­ske oso­bi­ne i sud­bi­ne, as­tro­lo­ški tipizirane, mo­gu ocje­nji­va­ti, mo­žda i pre­dvi­đa­ti. Jed­nos­tav­no, ka­da mla­dić upi­ta dje­voj­ku što je u ho­ro­sko­pu, na Šri Lan­ki to ima dub­lji smi­sao ne­go na Za­pa­du. I ka­ko on­da ne vje­ro­va­ti struč­nja­ku, uče­nja­ku, ko­ji se u to ra­zu­mi­je. Pi­tam se, da je taj as­tro­log da­nas živ, bi li svje­do­čio da su Fa­ce­bo­ok, skype­ovi, sa­te­lit­ski te­le­vi­zij­ski ka­na­li, No­ći vje­šti­ca, Da­ni za­hval­nos­ti, Va­len­ti­no­vo, pos­li­je­pod­ne­va po kli­ma­ti­zi­ra­nim shop­ping mal­lo­vi­ma, stres od bur­zov­nih iz­vješ­ća i sve ono što ni­je pre­dvi­đe­no i mjer­lji­vo u onih dva­de­se­tak ljud­skih oso­bi­na ko­je zvijezde odre­đu­ju – već us­pje­li pre­bri­sa­ti tra­di­ci­ju sta­ru ti­su­ću go­di­na. Ima­ju li da­nas as­tro­lo­zi uop­će pos­la na Šri Lan­ki? Vje­ru­je li im it­ko? Pi­ta li ih se, osim u za­ba­če­nim se­li­ma, ho­će li da­ti do­pu­šte­nje za brak? Mis­lim da su ti pra­vi as­tro­lo­zi u iz­u­mi­ra­nju, dok na Za­pa­du bu­ja ho­ro­sko­po­lo­gi­ja na ra­zi­ni šo­ubiz­ni­sa. Jer ko­ji bi as­tro­log u Eu­ro­pi da­nas mo­gao po­go­di­ti ho­ro­skop­ske zna­ko­ve de­vet od de­set ne­poz­na­tih lju­di? Za ti­su­ću go­di­na – mo­žda.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.