Pov­la­če se iz sre­diš­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe zbog pa­da pro­da­je

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Ekonomia -

Nje­mač­ki ka­ta­lo­ški tr­go­vac Nec­ker­mann pot­kraj go­di­ne po­vu­ći će se iz dr­ža­va sre­diš­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe, uklju­ču­ju­ći Hr­vat­sku. U kom­pa­ni­ji objaš­nja­va­ju da su se na pov­la­če­nje od­lu­či­li zbog pa­da pro­da­je. Pos­lo­va­nje nas­tav­lja­ju u Aus­tri­ji i Nje­mač­koj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.